Smart Working Konsept

Herkes
İyi Bir İş Hakeder

Maqro Group şirketlerinde geliştirilen ve kullanılan "esnek çalışma" kavramı, her bir kişinin çalışma alamının ve rahatlığının ne kadar önemli olduğunu gösterir. 

Emeğin, insan hakkının temeli olduğuna inanıyoruz.

Çalışanlarımızın, aile üyelerimiz olduğundan ve şirketimizin en önemlileri olduğundan eminiz. Her çalışanımız, emek içinde ve iyi koşullarda çalışma fırsatına sahip olmalı. Kendi yeteneklerini geliştirmeye ve kendini ifade etme koşullarına sahip olmalı. İnsanlar, bireysel olarak çalışmalarının sürekli iyileştirilmesine ihtiyaç olduklarına inanırlar. Bu açıdan baktığımızda; çalışanlarımız için temel öneriler yapılarak, mesleki becerilerini sürekli olarak ve ileri düzeyde geliştirmelerini sağlarız. Bu aynı zamanda, müşterilerimize verdiğimiz sözlerin, daha üst düzeyde yerine getirilmesini de yaratıcı kılar. 

Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 23. Maddesine göre (BM, 1948); her insan çalışma hakkına, serbest iş seçimine, adil ve elverişli iş ve işsizlikten korunma koşullarına sahip olmalıdır. Her çalışanın eşit ücret alma hakkı olmalıdır. Çalışanlar, kendisinin ve ailesinin iyi bir seviyede yaşamasını sağlamak amacıyla adil ve tatmin edici bir ücret almaya yetkilidir.

Maqro Group olarak, istihdam alanındaki tüm uluslararası faaliyetleri ve sözleşmeleri, yerel çalışma yasalarını paylaşmaktayız ve emek haklarının tüm insanların en önemli haklarından biri olduğuna inanıyoruz.

İş Hakkı,

En Temel İnsanlık Haktır

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) prinsiplerine göre, şirket kendi çalışanları karşısında sorumlu olmalıdır.

Başlangıç noktası, çalışanlar arasında doğru ilişkiyi oluşturmaktır. Klimek (2014) göre, Bu süreç dört aşamadan ibarettir:

Çalışanlar için eğitim kursları;
Etik Kuralları;
Terfi için çalışanların seçimi;
Etik yönetme ekipleri.

Makro Group farklı ülkelerde, iyi bir deneyime sahiptir. Aynı zamanda olduğu yerlerde, Kurumsal Sosyal Sorumluluklarının (KSS) önemi açıkça görülmektedir.

Şirketler bu durumdan, geniş ve uzun vadeli bir bakış açısına göre, daha fazla yararlanacaklardır.  

KSS'nin kurulmasının önündeki en önemli engel, kısa vadeli karlara yönelik şirket oryantasyonudur. Ayrıca, istikrarlı bir kurumsal çevrenin olmaması, uzun vadeli projelerin yapılmasına da engel olabilecektir. (Çalışanlar için sağlık sigortası, çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla yapılmış  kesintiler v.s.) 

Emek özgürlüğü her şeyden önce, çalışanlar için yeteneklerini kullanma, istihdam ve mesleği seçme hakkıdır.

Sosyal sorumluluk ilkelerini uygulama sürecinin, iki türü olduğunu not etmek gerekir: İç ve Dış.

İşletmenin iç sosyal sorumluluğu şu anlama gelir: İş güvenliği, ücretin istikrarı, uygun ücret seviyesinin korunması, çalışanlar için ek sağlık ve sosyal sigorta sağlanması, eğitim programları ve geliştirme programları yardımıyla çalışanların yaratıcı potansiyelinin geliştirilmesi ve kritik durumlarda yardımcı olunması.

İşletmenin dış sosyal sorumluluğu şu anlama gelir: Sponsorluk ve kurumsal yardımlar, çevrenin korunmasını teşvik etmek, yerel halkla ve hükümetle iletişim kurmak, kriz durumlarında yardım etmek, müşteriler ve ürünler için sorumluluk (yüksek kaliteli ürünlerin üretimi).

Temel sosyal görevimizin, toplum için iyi bir gelecek ve daha iyi koşullar yaratmak olduğuna inanıyoruz.

Bu yükümlülük, yasal yükümlülükten fazladır. Kuruluşlar; çalışanların, aile üyelerinin ve yerel toplulukların yaşam standartlarını iyileştirmek için gönüllü olarak, ek yöntemler uygulamaktadır.

İstihdam konularına sadece iş yaratma açısıyla değil, daha fazla bakıyoruz.

İlk seviye, aşağıdaki taahhütleri öngörmektedir:
• Vergi ve maaşların ödenmesi ve mümkünse yeni işler yaratılması (devletin genişletilmesi);

İkinci seviye - "Kurumsal Sorumluluk" sadece iş değil aynı zamanda çalışanlar için uygun yaşam koşullarının yaratılmasını da öngörür.
• Bir teşebbüsün geliştirilmesine katılan çalışanların onurlu tazminatı
• İstihdam istikrarı
• Çalışanlar için  Gelişim Koşulları, Eğitim ve Kariyer Gelişimi
• Örgütsel amaçlar için çalışma koşulları ve başarılı iş uygulamaları ile ilgili on üç ana eylem:
• Çeşitlilik ilkeleriyle uyumluluk
• Gönüllü çalışma sağlamak
• Çalışanların adil ilişkileri
• Çalışanların görüş ve değerlendirmelerini ifade etme fırsatı
• İşyerinde güvenliğini sağlamak
• Çalışanlara, kendileriyle ilgili tüm faaliyetlerin bilgisini vermek
• Tıbbi hizmetleri
• İş ve adil ücret için uygun koşulları sağlamak
• Olumlu iş koşullarının sağlanması
• Çalışanların gelişimini teşvik etmek
• Çalışanların kişisel ve aile yaşamlarına saygı duyulması
• Beklenmedik durumlarda çalışanlara destek verilmesi.
• Görevden alınan kişiler için istihdam programlarının uygulanması
• Serbest meslek seçimi ve ayrım yapılmadan çalışmaları.


Şirket ile çalışanlar arasındaki işbirliği için önemli faktörler:

1. Konuşma ve Katılım
• Sendikalarla İlişkiler
• Katılımcı Yönetişim (Yönetim);
• Şirket sonuçlarına katılım.

2. Kişisel Saygı
• Çocuk işçiliğine karşı mücadele;
• Çeşitlilik değerlendirmesi (tüm insanlar için eşit koşullar - cinsiyet, ırk, yaş veya diğer özel ihtiyaçlar ne olursa olsun).

3. Çalışana Saygı Duymak
• Görevden alınma alternatifleri;
• Mesleki Beceriler;
• Sağlık korunması;
• Emeklilik için hazırlamalar.

İnsan Kaynakları Politikası

Maqro Group'un prensıplerine göre, şirketin başarısı, sadık personelin beceri ve etkinliğine bağlıdır. Bu politikayı kabul ederek Maqro Group, şirket davranış kurallarına ve politikasına uygun olarak istihdam yükümlülüklerini üstlenir. Bu ilkeler, mevcut ve gelecekteki çalışanlardan beklentiler ile tanımlanmaktadır.

Maqro Group; yenilikçi, etik ve gelişimi odaklayarak, kendi çalışanlarıyla gurur duyan bir şirket olmaya çalışmaktadır. Çalışanların hepsi, şirketin kazanımlarına katkıda bulunacaktır. Bundan dolayı karşılıklı saygı, güven ve bütünlüğü güçlendirmeyi taahhüt eder. Her çalışanın işe alım sürecinde, iş sürecinde ve iş bitiminde adil, cana yakın ve layık bir işi hakettiğine inanır.

Maqro Group, şirket çalışanlarının haklarını sağlamak için uygun önlemleri alır.

Seçim, Yükselme ve Yetenek Geliştirmesi

Maqro Group personeli, geleceğe katkıda bulunma olanaklarına dayanarak seçilecektir.

Şirkette kullanılan bireysel değerler takdir edilir.

Maqro Group, çalışma gruplarındaki elemanların, etkili bilgi sağlamasından faydalanmak için ilgili eylemlerde bulunur.

Maqro Group, çalışanlarını sürekli olarak becerilerini geliştirmeye teşvik eder. Yönetim süreci, gerçeklere dayalı, zamanında tepki vermeyi ve düzenli gelişim fırsatlarını sağlar. Resmi programlar, eğitim ve iş deneyimi yolları ile eğitim ve gelişim fırsatları sunar. Her yerel şubenin, yerel ihtiyaçlarına ve yerel iş kanunlarına uygun olarak, kendi eğitim politikası (eğitimler) bulunur. Ayrıca insanların, eğitim ve liderliği gibi farklı alanlarda da Global eğitim programlarını yürütür.

İletişim

Maqro Group, hedeflere ulaşmak için bilgi paylaşımının ve şeffaf iletişimin şart olduğuna inanır. Tüm çalışanlar açık diyalog ilkelerine uygun olarak, yöneticileri ve meslektaşları ile aktif iletişim kurabilir. Aynı zaman sürekli ve düzenli iletişim faaliyetleri, hedefleri uygulamak için çok önemlidir.


Ödeme (Ücret)

Maqro Group ücret sistemi, şirketin başarısına yapılan katkıya uygun olarak, çalışan becerilerine dayanır. Ayrıca tecrübeye ve konkre olarak yapılmış işlere göre değerlendirilir. Şirket ödeme sistemi, yerel pazar uygulamalarına göre yapılır.  Çalışanlara, hastalıkları ve kazaları önleme hizmetlerini sunar. Yerel çalışma koşulları, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve piyasa uygulamaları göz önüne alınarak, işten ayrılma durumunda finansal tasarrufların kaldırılmasını destekler.Çeşitlilik ve Katılım

Maqro Group için çeşitlilik ve katılım çok önemlidir. Ancak bu şekilde en iyi fikirler ve gerçekten yenilikçi çözümler bulunabilir.

Çeşitlilik "karışım" anlamına gelir. İnsanlar arasındaki çeşitlilik, görünür ve görünmez farklılıklardır. Bu; değerleri, inançları, fiziksel farklılıkları, etnik kökenleri, yaşı, cinsiyeti, deneyimi, düşünce tarzlarını, eğitimi, özlemi ve davranışları içerir ancak bunlarla da sınırlı değildir. Katılımın özü, Karışımın uygulanmasıdır.

Proaktif davranışlar, tüm insanların aktif olarak dahil olduğu bir ortam yaratır. Adil ve saygılı davranışlarla dolu ortamda fırsatlar ve kaynaklar eşit olarak mevcuttur ve insanlar, örgütün başarısına katkıda bulunmak amacıyla kendi bireyselliklerini saklarlar. Hızla değişen ortam, rekabet gücünün nasıl korunacağını düşünmeye teşvik eder. En iyi çözüm; farklı açılardan bakmak, zor soruları sormak ve cevaplamaktır. Küçük fikirleri yeniliğe dönüştürmek ve büyük zaferlere ulaşmaktır.


Ayrımcılık Yasağı

Yerel kanunlara uygun olarak ve Maqro Group tarafından korunan yasalara göre şirket; cinsiyet, ırk, yaş, renk, din, medeni hal, miras, fiziksel veya zihinsel bozukluk ayrımcılığı yapmaz.

Çalışanların Beklentileri

Tüm çalışanlar Maqro Group'un Kurumsal Değer ve İlkelerine saygı duymalı, marka temsilcisi olarak hareket etmelidir. Çalışanlardan; Maqro Group'a sadık kalmaları, etik olarak ve yasalara göre hareket etmeleri; meslektaşlarına güven ve saygı göstermeleri beklenmektedir. Çalışanlardan; Şirketin günlük işlerinin sürdürülebilir gelişimi için yükümlülüklerini yerine getirmeleri, şirketin işlerini dürüst ve profesyonelce yönetmeleri istenmektedir.

Maqro Group çalışanları, Maqro Group'un çıkarlarını göz önünde tutarak, gizli bilgilerle uygun özen, ve dikkati göstermekle yükümlüdürler.

Çalışan Katkıları ve Geri Bildirimler

Maqro Group, herkesin görüş ve fikirlerini ifade etmeleri için teşvik edildiği bir ortam yaratır. Ayrıca çalışanlarının görüşlerini ciddiye alarak, düzenli bir geri bildirim talep ederler. Gelişim gerektiren alanları tanımlamak için ihtiyaçları ve beklentileri konusunda, dürüst ve anonim bir geri bildirim almak amacı ile çalışanlarını küresel bir ankete katar. Bu anketler ayrıca, şirket faaliyetlerine katılım seviyesini belirlemek için de kullanılır.


Uygulama

Maqro Group, bu politikayı her yerde yerine getirmekte; istihdam sürecinin detaylandırılması ve izlenmesinde temel olarak kullanmaya kararlıdır. Tüm Şirket çalışanlarının, bu politikaya uygun hareket etmesi beklenir. Herhangi bir çalışan, politikanın ihlal edildiğinin farkındaysa, derhal yöneticiyi veya İnsan İletişim Yönetimi görevlisini bilgilendirmelidir. Maqro Group yöneticisi, bu politika'nın herhangi bir hükmünün ihlal edilmemesi adına, gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İşe Alım Süreci

Maqro Group, kurumun gelecekteki faaliyetlerine katkıda bulunma potansiyeline sahip olan kişileri seçer.

Mümkünse, boş yerler için iç kaynakları kullanır, ancak aynı zamanda dişardan alınacak personeli çekmeye de odaklanır. Çünkü bu yeni düşünce, yeni fikirler ve deneyimler için iyi bir fırsat yaratır. İşe alım stratejisi, her iş seviyesindeki uygun insan kaynaklarının alınmasına dayanmaktadır. Bundan dolayı, iş sürecinin (hem mevcut hem de geleceğe yönelik) ilgili taleplerine dayanır ve bu da kişinin yetenek ve potansiyeline uygun olmalıdır.

Şirketin gelişimine katkı veren bireysel değerler takdir edilir. Çalışma gruplarında ve gruplar dışında etkili bilgilerden faydalanmak amacıyla Maqro Group, gereken eylemlerde bulunur.

Maqro Group, çalışanlarından sürekli olarak becerilerini artmalarını ve geliştirmelerini ister. Yönetim süreci, gerçeklere dayalı zamanında tepki vermeyi ve düzenli gelişim fırsatlarını sağlar. Resmi programlar, eğitim ve iş deneyimi yoluyla eğitim ve gelişim fırsatları sunar. Her yerel şubenin; yerel ihtiyaçlarına ve yerel iş kanunlarına uygun olarak, kendi eğitim politikası (eğitimler) vardır. Ayrıca, insanların eğitim ve liderliği gibi farklı alanlarda da Global eğitim programları yürütür.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk ilkelerini uygulama sürecinin iki türü olduğunu not etmek gerekir: İç ve Dış.

İşletmenin iç sosyal sorumluluğu şu anlama gelir: İş güvenliği, ücretin istikrarı, uygun ücret seviyesinin korunması, çalışanlar için ek sağlık ve sosyal sigorta sağlanması, eğitim programları ve geliştirme programları yardımıyla çalışanların, yaratıcı potansiyelinin geliştirilmesi ve kritik durumlarda yardımcı olması.

İşletmenin dış sosyal sorumluluğu şu anlama gelir: Sponsorluk ve kurumsal yardımlar, çevrenin korunmasını teşvik etmek, yerel halkla ve hükümetle iletişim kurmak, kriz durumlarında yardım etmek, müşteriler ve ürünler için sorumluluk (yüksek kaliteli ürünlerin üretimi). Gürcistan'daki çeşitli hayırsever etkinliklere aktif olarak katılım. Maqro Group, Keşiş Andria Vakfı ile yakın işbirliği içindedir ve lösemili çocukların rehabilitasyonunu teşvik etmektedir.

Maqro Group, temel sosyal görevin, toplum için iyi bir gelecek ve daha iyi koşullar yaratmak olduğuna inanmaktadır.

Maqro Group bugün, Gürcistan'ın ve dünyanın karşısında varolan tüm zorluklara cevap vermeye çalışmaktadır. Faaliyetleri tamamen müşteri odaklıdır ve aynı zamanda çalışanlarının memnuniyetine ve iyiliğine dayalıdır. Bu faktörleri göz önüne alarak, yaşam kalitesini ve istihdamın tüm alanlarını iyileştirmeyi sağlayan, "Akıllı yaşam" ve "Esnek çalışma" kavramlarını yaratmıştır. Bu sadece görüntü değil, aynı zamanda bir "MAQRO GROUP" inancıdır.

Maqro Group, sakinleri için siteleri yeşil alan, koşu bandı, spor alanları, yüzme havuzları, açık ve kapalı spor alanları ile donatmıştır. Kısaca, insanlar için farklı avantajlar ücretsizdir ve bir alanda mevcuttur.

Maqro Group ile çalışanlara gelince; inşaat sürecinde tüm güvenlik standartları korunmaktadır: Güvenlik standartları, sigorta, ekipman, catering, teşvik için çeşitli bonus sistemleri, vb. Ayrıca çalışma ortamlarında, çalışanların kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak tüm şartlar da vardır

Bu yükümlülük, yasal yükümlülükten fazladır. Kuruluşlar; çalışanların, onların aile üyelerinin ve yerel toplulukların yaşam standartlarını iyileştirmek için gönüllü olarak ek yöntemler uygulamaktadır.  

Maqro Group, istihdam konularına sadece iş yaratma açısından değil, daha fazla değerlendirir.

İlk seviye; aşağıdaki taahhütleri öngörmektedir:
Vergi ve maaşların ödenmesi ve mümkünse yeni işler yaratılması (devletin genişletilmesi);

İkinci seviye;  "Kurumsal Sorumluluk" sadece iş değil, aynı zamanda çalışanlar için uygun yaşam koşullarının yaratılmasını da öngörür.

Bir teşebbüsün geliştirilmesine katılan çalışanların onurlu tazminatı    
İstihdam istikrarı    
Çalışanlar için  Gelişim Koşulları, Eğitim ve Kariyer Gelişimine Katılma;    
Örgütsel amaçlar için çalışma koşulları ve başarılı iş uygulamaları ile ilgili on üç ana eylem:    
Çeşitlilik ilkeleriyle uyumluluk    
Gönüllü çalışma sağlamak    
Çalışanların adil ilişkileri    
Çalışanların görüş ve değerlendirmelerini ifade etme fırsatı    
İşyerinde güvenliğini sağlamak    
Çalışanlara, kendileriyle ilgili tüm faaliyetlerin bilgisini vermek    
Tıbbi hizmetler    
İş ve adil ücret için uygun koşulları sağlamak    
Olumlu iş koşullarının sağlanması    
Çalışanların gelişimini teşvik etmek    
Çalışanların kişisel ve aile yaşamlarına saygı duyulması    
Beklenmedik durumlarda çalışanlara destek vermek.    
Görevden alınan kişiler için istihdam programlarının uygulanması 
Serbest meslek seçimi ve ayrım yapmadan çalışmaları.

Kurumsal Etik Kurallarımız

“Biz İşi Etik Olarak Yürütüyoruz”
Maqro Group Genel Müdürü Murat AVCI

1. Bizim Etik Kurallarımız Nedir?

 

Amaç

Kurumsal Etik Kodu, esas politikamızı veya politikamızla ilişkili koşulları yansıtan bir dokümandır. Maqro Group bünyesinde çalışan herhangi bir şahıs, yaptığı göreve rağmen, bu koda uymalıdır.

Kurumsal Etik Kodu, genel ilkeleri belirlemektedir.

Maqro Etik Kodu, görüşümüzü ve değerlerimizi günlük davranışa dönüştürme ilkelerini belirlemektedir.

Etik Kodumuz, birlik olmamız için sorumlulukları yansıtıp güçlendirmektedir ve esas değerleri koruyarak, etik ve uyumluluk sınamalarını halletme işinde bize yardım etmektedir.

Bizim esas değerlerimiz, istisnalar olmaksızın, mevcut birlikteliğimizdir. Ortak sorumluluklarımız, değerlerimizi birbirine bağlamaktadır.

Bu standartlar, etik ve yasal sorumluluğun rehber ilkeleridir. Biz, Maqro Group ailesinin temsilcileri olarak bu ilkelere katılmaktayız.

Adı geçen Etik kodu; mümkün olan her türlü etik konuyu çözebilen bir talimat ya da Maqro Group işleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi ve politikayı değerlendiren bir doküman değildir.

Adı Geçen Kurumsal Etik Kodu; dürüst ve etik iş faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve kanunu suistimal edilmesine izin verilmemesi ve  Maqro Group şirketinin, iş itibarının yükseltilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Etik Kodun amacı; her birimize, doğru kararlar alınmasında yardımcı olmaktır. Ayrıca esas değerlerimizin ve iş ilkelerinin sürdürülmesini de sağlamaktadır. Söz konusu değerler ve ilkeler şirketimizin temel taşıdır.

Biz, adı geçen Kurumsal Etik Kodu ile dürüstlük ve yasallığın korunması gibi etik standartlarımızın esas ilkelerini; görüşümüze, misyonumuza ve kurumsal değerlerimize göre değiştirdik.

Etik Kodu, Maqro Group'larının davranış kurallarını, iş ilkelerini ve sorumluluklarını; ayrıca günlük faaliyetlerden dolayı, personelimizine yönelik beklentilerimizi belirlemektedir.

Bu sorumluluk; işin dürüst, yasal ve adaletli bir şekilde yürütülmesi hakkında temel inancımıza dayanmaktadır.

Bizim Kurumsal Etik Kodumuz; Maqro Group için etik standartları net olarak belirleyip, günlük faaliyetlerin ve etkinliklerin bütünü kapsamaktadır. Bu; kalite yönetimini, tüketicilerle ilişkileri, görev yerinde davranışı ve kurumsal sorumluluğu içermektedir. Kurumsal Etik Kodu ile belirlenen kurallar, günlük faaliyetimizin gerekli olan güvenliğini ve günlük etkinliklerin yönünü de sağlamaktadır.

Bizim Kurumsal Etik Kodumuz, işimizin ilkelerini ve Maqro Group'un her personeli tarafından, bu ilkelerin kullanılmasını belirlemektedir.

Sloganımızda belirlenen değerler ve ilkeler bize yol gösteren rehberimizdir. Maqro Etik Kodu bize yol göstericisi olup, bu değerleri sürdürmek için de bize yardım etmektedir.  Kod, iş yürütme esas koşullarını belirleyip; şirketimizin politikasının, etkinliklerinin ve kurallarının esası sayılır ve ilave olarak, beklenebilir davranışları belirleyen bir rehberdir.  

Kurumsal Etik Kodu, Maqro Group misyonunun yürütülmesi sürecinde, davranışlarımızın ve kararlarımızın esas değerlere ve kuşullara uymasını amaçlamaktadır. O, etik sorunların ortaya çıkmasından önce, keşfedilmesinde ve çözülmesinde bize yardımcı olmaktadır.  

Kodun amacı, Maqro Group bünyesinde çalışma esaslarının belirlenmesidir. Bu, kağıtta yazılan sözcüklerden daha fazlasıdır.

Bizim Kurumsal Etik Kodumuz hem ferdi hem grup olarak, çalışma prensiplerini belirlemektedir. O, doğru kararların alınmasında bize yardımcı olmaktadır.

Kod, Maqro Group'un bütün personeli için geçerlidir.

Kurumsal Etik Kodu; yaptığı göreve, görev yerine ve sorumluluk derecesine bakılmaksızın, Maqro Group'un bütün personeli (personel, mali baş  personel, bizim uluslararası şube şirketlerinin personeli), müdürleri ve diğer bütün sözleşmeli şirketleri için geçerlidir.   

Bu Kod, Maqro Group'un her personeli, bütün şirketlerinin müdürleri ve personeli için geçerlidir.

Bütün personel, Kurumsal Etik Kodu ile belirlenen iş ilkelerinine katılıp, saygı göstermelidir.

Tedarikçilerimizden, sözleşmeli şirketlerimizden ve iş ortaklarımızdan özellikle kendi personeli ile ilişkilerde bizim standartlarımıza göre hareket etmelerini beklemekteyiz.

Kurumsal Etik Kodumuz, Maqro Group içinde istihdam edilen bütün personel, müdürler, taşeron şirketler, torun firmalar, ortak ve tedarikçi firmalar için geçerlidir. Tedarikçilerimizden ve iş ortakçılarımızdan bu standartlara uymalarını beklemekteyiz.

Sizler; yönetmen, müdür veya lider olarak, işimizi her gün  Etik Kodumuza göre yürütme ve örnek verici olma sorumluluğunu taşıyorsunuz.

Maqro Group'un bütün personeli, işimizin yürütülmesini sağlayan Kurumsal Etik Kodu ve şirketin politikası ile düzenlemeleri uygulamakla yükümlüdür. Şirketin her bir personeli, Etik Kodunu bilmeli ve ona uymalıdır. Etik Kod, iş yerimize ve görevimize bakılmaksızın şirketin politikası ve sloganı ile beraber; doğru kararları alma ve doğru hareketleri yapma işinde bize yardımcı olmaktadır.

Etik Kodu Ne Zaman Kullanmalıyız?

Her personel, yaptığı göreve rağmen, karar alırken ya da herhangi bir hareket yapmadan önce aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:

Kararın veya hareketin yasal olup olmadığı,

Kararın / hareketin, işverenin kurallarına ve başka dokümanlarına uyumlu olup olmadığı,

Kararın veya hareketin SIBUR Group çıkarlarına hizmet edip etmediği,

Adı geçen kararın / hareketin SIBUR Group için uygun olmayan risklere neden olup olmadığı,

Yaptığım hareket hakkında müdürlerim, meslektaşlarım veya ailem ne düşünecek?

Bunun medyada yayımlanması halinde insanların düşüncesi ne olur?

Siz burada bütün sorulara cevapları bulamazsınız, fakat karar alma sürecinde gerekli olan ve size yardımcı olan talimatları alabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir konu veya sorunu çözerken kullanabileceğiniz kaynaklar listesinden de faydalanabilirsiniz. Etik Kodda belirlenmeyen durumlarda, hareketlerinize aşağıdaki sorular açısından bakabilirsiniz:

  • Bu etik mi?
  • Bu yasal mı?

Kuruluşumuz değişik kültürleri, değişik görüşleri ve becerileri olan insanları birleştirmektedir. Çalışma gücümüzün çeşitliliği ve tüketicilerle, tedarikçilerle ve dünyanın birçok kuruluşu ile yoğun ilişkilerimiz; çabamızın ve başarımızın temel garantisidir.

İş Başvuru Formu

Smart Working Konsept

Herkes
İyi Bir İş Hakeder

Maqro Group şirketlerinde geliştirilen ve kullanılan "esnek çalışma" kavramı, her bir kişinin çalışma alamının ve rahatlığının ne kadar önemli olduğunu gösterir. 

Emeğin, insan hakkının temeli olduğuna inanıyoruz.

Çalışanlarımızın, aile üyelerimiz olduğundan ve şirketimizin en önemlileri olduğundan eminiz. Her çalışanımız, emek içinde ve iyi koşullarda çalışma fırsatına sahip olmalı. Kendi yeteneklerini geliştirmeye ve kendini ifade etme koşullarına sahip olmalı. İnsanlar, bireysel olarak çalışmalarının sürekli iyileştirilmesine ihtiyaç olduklarına inanırlar. Bu açıdan baktığımızda; çalışanlarımız için temel öneriler yapılarak, mesleki becerilerini sürekli olarak ve ileri düzeyde geliştirmelerini sağlarız. Bu aynı zamanda, müşterilerimize verdiğimiz sözlerin, daha üst düzeyde yerine getirilmesini de yaratıcı kılar. 

Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 23. Maddesine göre (BM, 1948); her insan çalışma hakkına, serbest iş seçimine, adil ve elverişli iş ve işsizlikten korunma koşullarına sahip olmalıdır. Her çalışanın eşit ücret alma hakkı olmalıdır. Çalışanlar, kendisinin ve ailesinin iyi bir seviyede yaşamasını sağlamak amacıyla adil ve tatmin edici bir ücret almaya yetkilidir.

Maqro Group olarak, istihdam alanındaki tüm uluslararası faaliyetleri ve sözleşmeleri, yerel çalışma yasalarını paylaşmaktayız ve emek haklarının tüm insanların en önemli haklarından biri olduğuna inanıyoruz.

İş Hakkı,

En Temel İnsanlık Haktır

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) prinsiplerine göre, şirket kendi çalışanları karşısında sorumlu olmalıdır.

Başlangıç noktası, çalışanlar arasında doğru ilişkiyi oluşturmaktır. Klimek (2014) göre, Bu süreç dört aşamadan ibarettir:

Çalışanlar için eğitim kursları;
Etik Kuralları;
Terfi için çalışanların seçimi;
Etik yönetme ekipleri.

Makro Group farklı ülkelerde, iyi bir deneyime sahiptir. Aynı zamanda olduğu yerlerde, Kurumsal Sosyal Sorumluluklarının (KSS) önemi açıkça görülmektedir.

Şirketler bu durumdan, geniş ve uzun vadeli bir bakış açısına göre, daha fazla yararlanacaklardır.  

KSS'nin kurulmasının önündeki en önemli engel, kısa vadeli karlara yönelik şirket oryantasyonudur. Ayrıca, istikrarlı bir kurumsal çevrenin olmaması, uzun vadeli projelerin yapılmasına da engel olabilecektir. (Çalışanlar için sağlık sigortası, çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla yapılmış  kesintiler v.s.) 

Emek özgürlüğü her şeyden önce, çalışanlar için yeteneklerini kullanma, istihdam ve mesleği seçme hakkıdır.

Sosyal sorumluluk ilkelerini uygulama sürecinin, iki türü olduğunu not etmek gerekir: İç ve Dış.

İşletmenin iç sosyal sorumluluğu şu anlama gelir: İş güvenliği, ücretin istikrarı, uygun ücret seviyesinin korunması, çalışanlar için ek sağlık ve sosyal sigorta sağlanması, eğitim programları ve geliştirme programları yardımıyla çalışanların yaratıcı potansiyelinin geliştirilmesi ve kritik durumlarda yardımcı olunması.

İşletmenin dış sosyal sorumluluğu şu anlama gelir: Sponsorluk ve kurumsal yardımlar, çevrenin korunmasını teşvik etmek, yerel halkla ve hükümetle iletişim kurmak, kriz durumlarında yardım etmek, müşteriler ve ürünler için sorumluluk (yüksek kaliteli ürünlerin üretimi).

Temel sosyal görevimizin, toplum için iyi bir gelecek ve daha iyi koşullar yaratmak olduğuna inanıyoruz.

Bu yükümlülük, yasal yükümlülükten fazladır. Kuruluşlar; çalışanların, aile üyelerinin ve yerel toplulukların yaşam standartlarını iyileştirmek için gönüllü olarak, ek yöntemler uygulamaktadır.

İstihdam konularına sadece iş yaratma açısıyla değil, daha fazla bakıyoruz.

İlk seviye, aşağıdaki taahhütleri öngörmektedir:
• Vergi ve maaşların ödenmesi ve mümkünse yeni işler yaratılması (devletin genişletilmesi);

İkinci seviye - "Kurumsal Sorumluluk" sadece iş değil aynı zamanda çalışanlar için uygun yaşam koşullarının yaratılmasını da öngörür.
• Bir teşebbüsün geliştirilmesine katılan çalışanların onurlu tazminatı
• İstihdam istikrarı
• Çalışanlar için  Gelişim Koşulları, Eğitim ve Kariyer Gelişimi
• Örgütsel amaçlar için çalışma koşulları ve başarılı iş uygulamaları ile ilgili on üç ana eylem:
• Çeşitlilik ilkeleriyle uyumluluk
• Gönüllü çalışma sağlamak
• Çalışanların adil ilişkileri
• Çalışanların görüş ve değerlendirmelerini ifade etme fırsatı
• İşyerinde güvenliğini sağlamak
• Çalışanlara, kendileriyle ilgili tüm faaliyetlerin bilgisini vermek
• Tıbbi hizmetleri
• İş ve adil ücret için uygun koşulları sağlamak
• Olumlu iş koşullarının sağlanması
• Çalışanların gelişimini teşvik etmek
• Çalışanların kişisel ve aile yaşamlarına saygı duyulması
• Beklenmedik durumlarda çalışanlara destek verilmesi.
• Görevden alınan kişiler için istihdam programlarının uygulanması
• Serbest meslek seçimi ve ayrım yapılmadan çalışmaları.


Şirket ile çalışanlar arasındaki işbirliği için önemli faktörler:

1. Konuşma ve Katılım
• Sendikalarla İlişkiler
• Katılımcı Yönetişim (Yönetim);
• Şirket sonuçlarına katılım.

2. Kişisel Saygı
• Çocuk işçiliğine karşı mücadele;
• Çeşitlilik değerlendirmesi (tüm insanlar için eşit koşullar - cinsiyet, ırk, yaş veya diğer özel ihtiyaçlar ne olursa olsun).

3. Çalışana Saygı Duymak
• Görevden alınma alternatifleri;
• Mesleki Beceriler;
• Sağlık korunması;
• Emeklilik için hazırlamalar.

İnsan Kaynakları Politikası

Maqro Group'un prensıplerine göre, şirketin başarısı, sadık personelin beceri ve etkinliğine bağlıdır. Bu politikayı kabul ederek Maqro Group, şirket davranış kurallarına ve politikasına uygun olarak istihdam yükümlülüklerini üstlenir. Bu ilkeler, mevcut ve gelecekteki çalışanlardan beklentiler ile tanımlanmaktadır.

Maqro Group; yenilikçi, etik ve gelişimi odaklayarak, kendi çalışanlarıyla gurur duyan bir şirket olmaya çalışmaktadır. Çalışanların hepsi, şirketin kazanımlarına katkıda bulunacaktır. Bundan dolayı karşılıklı saygı, güven ve bütünlüğü güçlendirmeyi taahhüt eder. Her çalışanın işe alım sürecinde, iş sürecinde ve iş bitiminde adil, cana yakın ve layık bir işi hakettiğine inanır.

Maqro Group, şirket çalışanlarının haklarını sağlamak için uygun önlemleri alır.

Seçim, Yükselme ve Yetenek Geliştirmesi

Maqro Group personeli, geleceğe katkıda bulunma olanaklarına dayanarak seçilecektir.

Şirkette kullanılan bireysel değerler takdir edilir.

Maqro Group, çalışma gruplarındaki elemanların, etkili bilgi sağlamasından faydalanmak için ilgili eylemlerde bulunur.

Maqro Group, çalışanlarını sürekli olarak becerilerini geliştirmeye teşvik eder. Yönetim süreci, gerçeklere dayalı, zamanında tepki vermeyi ve düzenli gelişim fırsatlarını sağlar. Resmi programlar, eğitim ve iş deneyimi yolları ile eğitim ve gelişim fırsatları sunar. Her yerel şubenin, yerel ihtiyaçlarına ve yerel iş kanunlarına uygun olarak, kendi eğitim politikası (eğitimler) bulunur. Ayrıca insanların, eğitim ve liderliği gibi farklı alanlarda da Global eğitim programlarını yürütür.

İletişim

Maqro Group, hedeflere ulaşmak için bilgi paylaşımının ve şeffaf iletişimin şart olduğuna inanır. Tüm çalışanlar açık diyalog ilkelerine uygun olarak, yöneticileri ve meslektaşları ile aktif iletişim kurabilir. Aynı zaman sürekli ve düzenli iletişim faaliyetleri, hedefleri uygulamak için çok önemlidir.


Ödeme (Ücret)

Maqro Group ücret sistemi, şirketin başarısına yapılan katkıya uygun olarak, çalışan becerilerine dayanır. Ayrıca tecrübeye ve konkre olarak yapılmış işlere göre değerlendirilir. Şirket ödeme sistemi, yerel pazar uygulamalarına göre yapılır.  Çalışanlara, hastalıkları ve kazaları önleme hizmetlerini sunar. Yerel çalışma koşulları, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve piyasa uygulamaları göz önüne alınarak, işten ayrılma durumunda finansal tasarrufların kaldırılmasını destekler.Çeşitlilik ve Katılım

Maqro Group için çeşitlilik ve katılım çok önemlidir. Ancak bu şekilde en iyi fikirler ve gerçekten yenilikçi çözümler bulunabilir.

Çeşitlilik "karışım" anlamına gelir. İnsanlar arasındaki çeşitlilik, görünür ve görünmez farklılıklardır. Bu; değerleri, inançları, fiziksel farklılıkları, etnik kökenleri, yaşı, cinsiyeti, deneyimi, düşünce tarzlarını, eğitimi, özlemi ve davranışları içerir ancak bunlarla da sınırlı değildir. Katılımın özü, Karışımın uygulanmasıdır.

Proaktif davranışlar, tüm insanların aktif olarak dahil olduğu bir ortam yaratır. Adil ve saygılı davranışlarla dolu ortamda fırsatlar ve kaynaklar eşit olarak mevcuttur ve insanlar, örgütün başarısına katkıda bulunmak amacıyla kendi bireyselliklerini saklarlar. Hızla değişen ortam, rekabet gücünün nasıl korunacağını düşünmeye teşvik eder. En iyi çözüm; farklı açılardan bakmak, zor soruları sormak ve cevaplamaktır. Küçük fikirleri yeniliğe dönüştürmek ve büyük zaferlere ulaşmaktır.


Ayrımcılık Yasağı

Yerel kanunlara uygun olarak ve Maqro Group tarafından korunan yasalara göre şirket; cinsiyet, ırk, yaş, renk, din, medeni hal, miras, fiziksel veya zihinsel bozukluk ayrımcılığı yapmaz.

Çalışanların Beklentileri

Tüm çalışanlar Maqro Group'un Kurumsal Değer ve İlkelerine saygı duymalı, marka temsilcisi olarak hareket etmelidir. Çalışanlardan; Maqro Group'a sadık kalmaları, etik olarak ve yasalara göre hareket etmeleri; meslektaşlarına güven ve saygı göstermeleri beklenmektedir. Çalışanlardan; Şirketin günlük işlerinin sürdürülebilir gelişimi için yükümlülüklerini yerine getirmeleri, şirketin işlerini dürüst ve profesyonelce yönetmeleri istenmektedir.

Maqro Group çalışanları, Maqro Group'un çıkarlarını göz önünde tutarak, gizli bilgilerle uygun özen, ve dikkati göstermekle yükümlüdürler.

Çalışan Katkıları ve Geri Bildirimler

Maqro Group, herkesin görüş ve fikirlerini ifade etmeleri için teşvik edildiği bir ortam yaratır. Ayrıca çalışanlarının görüşlerini ciddiye alarak, düzenli bir geri bildirim talep ederler. Gelişim gerektiren alanları tanımlamak için ihtiyaçları ve beklentileri konusunda, dürüst ve anonim bir geri bildirim almak amacı ile çalışanlarını küresel bir ankete katar. Bu anketler ayrıca, şirket faaliyetlerine katılım seviyesini belirlemek için de kullanılır.


Uygulama

Maqro Group, bu politikayı her yerde yerine getirmekte; istihdam sürecinin detaylandırılması ve izlenmesinde temel olarak kullanmaya kararlıdır. Tüm Şirket çalışanlarının, bu politikaya uygun hareket etmesi beklenir. Herhangi bir çalışan, politikanın ihlal edildiğinin farkındaysa, derhal yöneticiyi veya İnsan İletişim Yönetimi görevlisini bilgilendirmelidir. Maqro Group yöneticisi, bu politika'nın herhangi bir hükmünün ihlal edilmemesi adına, gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İşe Alım Süreci

Maqro Group, kurumun gelecekteki faaliyetlerine katkıda bulunma potansiyeline sahip olan kişileri seçer.

Mümkünse, boş yerler için iç kaynakları kullanır, ancak aynı zamanda dişardan alınacak personeli çekmeye de odaklanır. Çünkü bu yeni düşünce, yeni fikirler ve deneyimler için iyi bir fırsat yaratır. İşe alım stratejisi, her iş seviyesindeki uygun insan kaynaklarının alınmasına dayanmaktadır. Bundan dolayı, iş sürecinin (hem mevcut hem de geleceğe yönelik) ilgili taleplerine dayanır ve bu da kişinin yetenek ve potansiyeline uygun olmalıdır.

Şirketin gelişimine katkı veren bireysel değerler takdir edilir. Çalışma gruplarında ve gruplar dışında etkili bilgilerden faydalanmak amacıyla Maqro Group, gereken eylemlerde bulunur.

Maqro Group, çalışanlarından sürekli olarak becerilerini artmalarını ve geliştirmelerini ister. Yönetim süreci, gerçeklere dayalı zamanında tepki vermeyi ve düzenli gelişim fırsatlarını sağlar. Resmi programlar, eğitim ve iş deneyimi yoluyla eğitim ve gelişim fırsatları sunar. Her yerel şubenin; yerel ihtiyaçlarına ve yerel iş kanunlarına uygun olarak, kendi eğitim politikası (eğitimler) vardır. Ayrıca, insanların eğitim ve liderliği gibi farklı alanlarda da Global eğitim programları yürütür.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk ilkelerini uygulama sürecinin iki türü olduğunu not etmek gerekir: İç ve Dış.

İşletmenin iç sosyal sorumluluğu şu anlama gelir: İş güvenliği, ücretin istikrarı, uygun ücret seviyesinin korunması, çalışanlar için ek sağlık ve sosyal sigorta sağlanması, eğitim programları ve geliştirme programları yardımıyla çalışanların, yaratıcı potansiyelinin geliştirilmesi ve kritik durumlarda yardımcı olması.

İşletmenin dış sosyal sorumluluğu şu anlama gelir: Sponsorluk ve kurumsal yardımlar, çevrenin korunmasını teşvik etmek, yerel halkla ve hükümetle iletişim kurmak, kriz durumlarında yardım etmek, müşteriler ve ürünler için sorumluluk (yüksek kaliteli ürünlerin üretimi). Gürcistan'daki çeşitli hayırsever etkinliklere aktif olarak katılım. Maqro Group, Keşiş Andria Vakfı ile yakın işbirliği içindedir ve lösemili çocukların rehabilitasyonunu teşvik etmektedir.

Maqro Group, temel sosyal görevin, toplum için iyi bir gelecek ve daha iyi koşullar yaratmak olduğuna inanmaktadır.

Maqro Group bugün, Gürcistan'ın ve dünyanın karşısında varolan tüm zorluklara cevap vermeye çalışmaktadır. Faaliyetleri tamamen müşteri odaklıdır ve aynı zamanda çalışanlarının memnuniyetine ve iyiliğine dayalıdır. Bu faktörleri göz önüne alarak, yaşam kalitesini ve istihdamın tüm alanlarını iyileştirmeyi sağlayan, "Akıllı yaşam" ve "Esnek çalışma" kavramlarını yaratmıştır. Bu sadece görüntü değil, aynı zamanda bir "MAQRO GROUP" inancıdır.

Maqro Group, sakinleri için siteleri yeşil alan, koşu bandı, spor alanları, yüzme havuzları, açık ve kapalı spor alanları ile donatmıştır. Kısaca, insanlar için farklı avantajlar ücretsizdir ve bir alanda mevcuttur.

Maqro Group ile çalışanlara gelince; inşaat sürecinde tüm güvenlik standartları korunmaktadır: Güvenlik standartları, sigorta, ekipman, catering, teşvik için çeşitli bonus sistemleri, vb. Ayrıca çalışma ortamlarında, çalışanların kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak tüm şartlar da vardır

Bu yükümlülük, yasal yükümlülükten fazladır. Kuruluşlar; çalışanların, onların aile üyelerinin ve yerel toplulukların yaşam standartlarını iyileştirmek için gönüllü olarak ek yöntemler uygulamaktadır.  

Maqro Group, istihdam konularına sadece iş yaratma açısından değil, daha fazla değerlendirir.

İlk seviye; aşağıdaki taahhütleri öngörmektedir:
Vergi ve maaşların ödenmesi ve mümkünse yeni işler yaratılması (devletin genişletilmesi);

İkinci seviye;  "Kurumsal Sorumluluk" sadece iş değil, aynı zamanda çalışanlar için uygun yaşam koşullarının yaratılmasını da öngörür.

Bir teşebbüsün geliştirilmesine katılan çalışanların onurlu tazminatı    
İstihdam istikrarı    
Çalışanlar için  Gelişim Koşulları, Eğitim ve Kariyer Gelişimine Katılma;    
Örgütsel amaçlar için çalışma koşulları ve başarılı iş uygulamaları ile ilgili on üç ana eylem:    
Çeşitlilik ilkeleriyle uyumluluk    
Gönüllü çalışma sağlamak    
Çalışanların adil ilişkileri    
Çalışanların görüş ve değerlendirmelerini ifade etme fırsatı    
İşyerinde güvenliğini sağlamak    
Çalışanlara, kendileriyle ilgili tüm faaliyetlerin bilgisini vermek    
Tıbbi hizmetler    
İş ve adil ücret için uygun koşulları sağlamak    
Olumlu iş koşullarının sağlanması    
Çalışanların gelişimini teşvik etmek    
Çalışanların kişisel ve aile yaşamlarına saygı duyulması    
Beklenmedik durumlarda çalışanlara destek vermek.    
Görevden alınan kişiler için istihdam programlarının uygulanması 
Serbest meslek seçimi ve ayrım yapmadan çalışmaları.

Kurumsal Etik Kurallarımız

“Biz İşi Etik Olarak Yürütüyoruz”
Maqro Group Genel Müdürü Murat AVCI

1. Bizim Etik Kurallarımız Nedir?

 

Amaç

Kurumsal Etik Kodu, esas politikamızı veya politikamızla ilişkili koşulları yansıtan bir dokümandır. Maqro Group bünyesinde çalışan herhangi bir şahıs, yaptığı göreve rağmen, bu koda uymalıdır.

Kurumsal Etik Kodu, genel ilkeleri belirlemektedir.

Maqro Etik Kodu, görüşümüzü ve değerlerimizi günlük davranışa dönüştürme ilkelerini belirlemektedir.

Etik Kodumuz, birlik olmamız için sorumlulukları yansıtıp güçlendirmektedir ve esas değerleri koruyarak, etik ve uyumluluk sınamalarını halletme işinde bize yardım etmektedir.

Bizim esas değerlerimiz, istisnalar olmaksızın, mevcut birlikteliğimizdir. Ortak sorumluluklarımız, değerlerimizi birbirine bağlamaktadır.

Bu standartlar, etik ve yasal sorumluluğun rehber ilkeleridir. Biz, Maqro Group ailesinin temsilcileri olarak bu ilkelere katılmaktayız.

Adı geçen Etik kodu; mümkün olan her türlü etik konuyu çözebilen bir talimat ya da Maqro Group işleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi ve politikayı değerlendiren bir doküman değildir.

Adı Geçen Kurumsal Etik Kodu; dürüst ve etik iş faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve kanunu suistimal edilmesine izin verilmemesi ve  Maqro Group şirketinin, iş itibarının yükseltilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Etik Kodun amacı; her birimize, doğru kararlar alınmasında yardımcı olmaktır. Ayrıca esas değerlerimizin ve iş ilkelerinin sürdürülmesini de sağlamaktadır. Söz konusu değerler ve ilkeler şirketimizin temel taşıdır.

Biz, adı geçen Kurumsal Etik Kodu ile dürüstlük ve yasallığın korunması gibi etik standartlarımızın esas ilkelerini; görüşümüze, misyonumuza ve kurumsal değerlerimize göre değiştirdik.

Etik Kodu, Maqro Group'larının davranış kurallarını, iş ilkelerini ve sorumluluklarını; ayrıca günlük faaliyetlerden dolayı, personelimizine yönelik beklentilerimizi belirlemektedir.

Bu sorumluluk; işin dürüst, yasal ve adaletli bir şekilde yürütülmesi hakkında temel inancımıza dayanmaktadır.

Bizim Kurumsal Etik Kodumuz; Maqro Group için etik standartları net olarak belirleyip, günlük faaliyetlerin ve etkinliklerin bütünü kapsamaktadır. Bu; kalite yönetimini, tüketicilerle ilişkileri, görev yerinde davranışı ve kurumsal sorumluluğu içermektedir. Kurumsal Etik Kodu ile belirlenen kurallar, günlük faaliyetimizin gerekli olan güvenliğini ve günlük etkinliklerin yönünü de sağlamaktadır.

Bizim Kurumsal Etik Kodumuz, işimizin ilkelerini ve Maqro Group'un her personeli tarafından, bu ilkelerin kullanılmasını belirlemektedir.

Sloganımızda belirlenen değerler ve ilkeler bize yol gösteren rehberimizdir. Maqro Etik Kodu bize yol göstericisi olup, bu değerleri sürdürmek için de bize yardım etmektedir.  Kod, iş yürütme esas koşullarını belirleyip; şirketimizin politikasının, etkinliklerinin ve kurallarının esası sayılır ve ilave olarak, beklenebilir davranışları belirleyen bir rehberdir.  

Kurumsal Etik Kodu, Maqro Group misyonunun yürütülmesi sürecinde, davranışlarımızın ve kararlarımızın esas değerlere ve kuşullara uymasını amaçlamaktadır. O, etik sorunların ortaya çıkmasından önce, keşfedilmesinde ve çözülmesinde bize yardımcı olmaktadır.  

Kodun amacı, Maqro Group bünyesinde çalışma esaslarının belirlenmesidir. Bu, kağıtta yazılan sözcüklerden daha fazlasıdır.

Bizim Kurumsal Etik Kodumuz hem ferdi hem grup olarak, çalışma prensiplerini belirlemektedir. O, doğru kararların alınmasında bize yardımcı olmaktadır.

Kod, Maqro Group'un bütün personeli için geçerlidir.

Kurumsal Etik Kodu; yaptığı göreve, görev yerine ve sorumluluk derecesine bakılmaksızın, Maqro Group'un bütün personeli (personel, mali baş  personel, bizim uluslararası şube şirketlerinin personeli), müdürleri ve diğer bütün sözleşmeli şirketleri için geçerlidir.   

Bu Kod, Maqro Group'un her personeli, bütün şirketlerinin müdürleri ve personeli için geçerlidir.

Bütün personel, Kurumsal Etik Kodu ile belirlenen iş ilkelerinine katılıp, saygı göstermelidir.

Tedarikçilerimizden, sözleşmeli şirketlerimizden ve iş ortaklarımızdan özellikle kendi personeli ile ilişkilerde bizim standartlarımıza göre hareket etmelerini beklemekteyiz.

Kurumsal Etik Kodumuz, Maqro Group içinde istihdam edilen bütün personel, müdürler, taşeron şirketler, torun firmalar, ortak ve tedarikçi firmalar için geçerlidir. Tedarikçilerimizden ve iş ortakçılarımızdan bu standartlara uymalarını beklemekteyiz.

Sizler; yönetmen, müdür veya lider olarak, işimizi her gün  Etik Kodumuza göre yürütme ve örnek verici olma sorumluluğunu taşıyorsunuz.

Maqro Group'un bütün personeli, işimizin yürütülmesini sağlayan Kurumsal Etik Kodu ve şirketin politikası ile düzenlemeleri uygulamakla yükümlüdür. Şirketin her bir personeli, Etik Kodunu bilmeli ve ona uymalıdır. Etik Kod, iş yerimize ve görevimize bakılmaksızın şirketin politikası ve sloganı ile beraber; doğru kararları alma ve doğru hareketleri yapma işinde bize yardımcı olmaktadır.

Etik Kodu Ne Zaman Kullanmalıyız?

Her personel, yaptığı göreve rağmen, karar alırken ya da herhangi bir hareket yapmadan önce aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:

Kararın veya hareketin yasal olup olmadığı,

Kararın / hareketin, işverenin kurallarına ve başka dokümanlarına uyumlu olup olmadığı,

Kararın veya hareketin SIBUR Group çıkarlarına hizmet edip etmediği,

Adı geçen kararın / hareketin SIBUR Group için uygun olmayan risklere neden olup olmadığı,

Yaptığım hareket hakkında müdürlerim, meslektaşlarım veya ailem ne düşünecek?

Bunun medyada yayımlanması halinde insanların düşüncesi ne olur?

Siz burada bütün sorulara cevapları bulamazsınız, fakat karar alma sürecinde gerekli olan ve size yardımcı olan talimatları alabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir konu veya sorunu çözerken kullanabileceğiniz kaynaklar listesinden de faydalanabilirsiniz. Etik Kodda belirlenmeyen durumlarda, hareketlerinize aşağıdaki sorular açısından bakabilirsiniz:

  • Bu etik mi?
  • Bu yasal mı?

Kuruluşumuz değişik kültürleri, değişik görüşleri ve becerileri olan insanları birleştirmektedir. Çalışma gücümüzün çeşitliliği ve tüketicilerle, tedarikçilerle ve dünyanın birçok kuruluşu ile yoğun ilişkilerimiz; çabamızın ve başarımızın temel garantisidir.

İş Başvuru Formu