Smart Working კონცეფცია

ყველა იმსახურებს
კარგ სამუშაო

MAQRO Group კომპანიებში შემუშავებული და გამოყენებული „მოქნილი“ სამუშაო კონცეფცია ასახავს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მუშაობა თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვენ ვთვლით, რომ შრომის უფლება ადამიანის ძირითადი ფუნდამენტური უფლებაა.

დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი თანამშრომლები ჩვენი ოჯახის წევრები არიან და ჩვენი კომპანიის ყველაზე მნიშვნელოვან რგოლს წარმოადგენენ. ადამიანს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა იმუშაოს, ჰქონდეს შრომის, ღირსეულ პირობებში მუშაობის უფლება; განავითაროს საკუთარი შესაძლებლობები და ჰქონდეს პირობები თვითგამოხატვისთვის. ადამიანები დარწმუნებულნი არიან, რომ საჭიროებენ ინდივიდუალურ გონივრულ მიდგომას და ასევე მათი სამუშაოს მუდმივ სრულყოფას. ამ თვალსაზრისით ჩვენ შევიმუშავეთ ძირითადი სამუშაო  რეკომენდაციები ჩვენი თანამშრომლებისთვის. მუდმივად ხდება მათი პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება. ეს კი საშუალებას გაძლევთ, უფრო მაღალ დონეზე შეასრულოთ თქვენი დაპირებები კლიენტების მიმართ.

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის (გაერო, 1948)  23-ე მუხლი ცხადყოფს, რომ ყოველ ადამიანს აქვს  შრომის, სამუშაოს თავისუფალი არჩევის, შრომის სამართლიანი და ხელსაყრელი პირობების და უმუშევრობისგან დაცვის უფლება; ყოველ ადამიანს აქვს თანაბარი შრომის თანაბრად ანაზღაურების უფლება; ყველას, ვინც მუშაობს, აქვს სამართლიანი და დამაკმაყოფილებელი გასამრჯელოს მიღების უფლება, რათა უზრუნველყოს თავისი და თავისი ოჯახის ღირსეული ადამიანური  არსებობა და, საჭიროების შემთხვევაში, მას დაემატოს სოციალური უზრუნველყოფის სხვა სახსრები.

ჩვენ ვიზიარებთ  დასაქმების სფეროში არსებულ ყველა საერთაშორისო აქტს და კონვენციას, ისევე როგორც დასაქმების  ადგილობრივ კანონმდებლობას და მიგვაჩნია, რომ შრომის  უფლება ყველა ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებაა.

მუშაობის უფლება

ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) პრინციპების შესაბამისად, კომპანიის ასეთი პასუხისმგებლობა არ არის ლიმიტირებული გარე სამყაროში, მაგრამ კომპანია უნდა იყოს პასუხისმგებელი მასში დასაქმებულთა მიმართ.

ამოსავალი წერტილი - დასაქმებულებს შორის სწორი ურთიერთობების შექმნაა. Klimek -ის (2014) მიხედვით, ეს პროცესი უნდა მოიცავდეს ოთხ საფეხურს:

კურსები დასაქმებულთათვის;
ეთიკის კოდექსი;
ეთიკური რეკრუტირება და დაწინაურებისთვის შერჩევა;
ეთიკური მმართველობის გუნდები.

Macro Group აქვს დიდი გამოცდილება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.  ამავდროულად, იქ სადაც Macro Group-ია, ნათლად ჩანს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა დასაქმების პრობლემების მოგვარების საკითხებში.

კორპორაციები ფართო და გრძელვადიან პერსპექტივის დროს ღებულობენ უფრო მეტ სარგებელს, ვიდრე  მოკლევადიანი თვითდაგეგმარების შემთხვევაში.

CSR-ის დამკვიდრების ყველაზე მნიშვნელოვანი დაბრკოლებაა კომპანიის ორიენტაცია მოკლევადიან მოგებაზე, ასევე სტაბილური ინსტიტუციური გარემოს არსებობის ნაკლებობა, რაც არ აძლევს საწარმოებს გრძელვადიანი პროექტების განხორციელების საშუალებას (დასაქმებულთა სამედიცინო დაზღვევა, გამოქვითვები სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად  და სხვა).

შრომის თავისუფლება,  უპირველეს ყოვლისა, მდგომარეობს პიროვნების უფლებაში, თავისუფლად გამოიყენოს თავისი შესაძლებლობები, აირჩიოს დასაქმების სახე და პროფესია.

სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპების დანერგვის პრაქტიკის ანალიზის პროცესში აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს მისი გამოვლინების ორი ფორმა: შიდა და გარე.

ბიზნესის შიდა სოციალური პასუხისმგებლობა გულისხმობს: შრომის უსაფრთხოებას, ანაზღაურების სტაბილურობას, ღირსეული ანაზღაურების დონის შენარჩუნებას, დასაქმებულთა დამატებით სამედიცინო და სოციალურ დაზღვევას, სასწავლო პროგრამების, ტრენინგებისა და განვითარების პროგრამების მეშვეობით დასაქმებულთა შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარებას და დახმარებას კრიტიკულ სიტუაციებში.

ბიზნესის გარე სოციალური პასუხისმგებლობა გულისხმობს: სპონსორობას და კორპორატიულ ქველმოქმედებას, გარემოს დაცვის ხელშეწყობას, ადგილობრივ საზოგადოებასთან და ხელისუფლებასთან ურთიერთობას, დახმარებას კრიზისულ სიტუაციებში, მომხმარებელთა წინაშე პასუხისმგებლობას მომსახურებაზე და პროდუქტზე  (მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოება).

ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენი მთავარი სოციალური ამოცანაა - უკეთესი პირობები შევუქმნათ  საზოგადოებას ღირსეული მომავლისთვის.

აღნიშნული  ვალდებულება სცილდება სამართლებრივი ვალდებულების ჩარჩოს -  დაემორჩილო კანონს, რომელიც ვარაუდობს, რომ ორგანიზაციები ნებაყოფლობით მიმართავენ დამატებით ხერხებს, რათა გააუმჯობესონ დასაქმებულთა და მათი ოჯახის წევრების, ისევე როგორც მთლიანად ადგილობრივი საზოგადოების, ცხოვრების დონე.

ჩვენ დასაქმების საკითხებს უფრო ფართოდ განვიხილავთ და  არა მხოლოდ სამუშაო ადგილების შექმნის ჭრილში მოვიაზრებთ.

საწყისი დონე ითვალისწინებს შემდეგი ვალდებულებების შესრულებას:

გადასახადების და ხელფასის დროული გადახდა და, თუ ეს შესაძლებელია, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა (შტატის გაფართოება);

მეორე დონე - "კორპორატიული პასუხისმგებლობა" ითვალისწინებს  დასაქმებულთა  არა მარტო სამუშაო, არამედ ცხოვრების შესაბამისი პირობების შექმნას:

საწარმოს განვითარების პროცესში მონაწილე დასაქმებულთა სათანადო  ღირსეული ანაზღაურება;
დასაქმების სტაბილურობა;
დასაქმებულთა განვითარების პირობები, მონაწილეობა ტრენინგებში და კარიერული განვითარება;
სამუშაო პირობები საორგანიზაციო მიზნების  და წარმატებულ შრომით პრაქტიკასთან დაკავშირებული ცამეტი ძირითადი ქმედების მისაღწევად:
მრავალფეროვნების პრინციპებთან შესაბამისობა;
მოხალისეობრივი სამუშაოს უზრუნველყოფა;
დასაქმებულთა სამართლიანი ურთიერთობები;
დასაქმებულთა  შეხედულებების და შეფასებების გამოხატვის შესაძლებლობა;
სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
დასაქმებულთათვის, მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი საქმიანობის შესახებ, ინფორმაციის მიწოდება;
სამედიცინო მომსახურება;
შრომისა და სამართლიანი ანაზღაურებისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა;
დამაკმაყოფილებელი შრომითი პირობების უზრუნველყოფა;
დასაქმებულთა განვითარების წახალისება;
დასაქმებულთა პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემა;
გაუთვალისწინებელ გარემოებებში დასაქმებულთა მხარდაჭერა;
სამსახურიდან გათავისუფლებული პირების დასაქმების პროგრამების განხორციელება;
დასაქმების თავისუფალი არჩევანი და არადისკრიმინაციული სამუშაო

კომპანიისა და დასაქმებულთა შორის თანამშრომლობის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორებია:

1. დიალიოგი და თანამონაწილეობა:
• ურთიერთობები პროფკავშირებთან;
• მონაწილეობითი მმართველობა (მენეჯმენტი);
• კომპანიების შედეგებში მონაწილეობის მიღება.

2. პიროვნების პატივისცემა
• ბრძოლა ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ;
• მრავალფეროვნების  შეფასება (თანაბარი პირობები ყველა ადამიანს -  სქესის, რასის, ასაკისა თუ სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მიუხედავად).

3. დასაქმებულისადმი პატივისცემა
• სამსახურიდან გათავისუფლების ალტერნატივები;
• პროფესიული უნარ-ჩვევები;
• ჯანმრთელობის დაცვა;
• პენსიაზე გასვლისთვის მომზადება.

ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა

MAQRO Group- ის კორპორატიული პრინციპები ცხადყოფს, რომ ჩვენი კომპანიის წარმატება დამოკიდებულია ერთგული თანამშრომლების უნარ-ჩვევებსა და ეფექტურ მუშაობაზე. აღნიშნული პოლიტიკის მიღებით, MAQRO Group იღებს დასაქმების ვალდებულებებს MAQRO Group -ის ქცევის კოდექსის და ამ პოლიტიკის შესაბამისად. სწორედ ამ პრინციპებითაა განსაზღვრული ჩვენი მოლოდინები  არსებული და მომავალი თანამშრომლებისგან.

MAQRO Group მიისწრაფვის წარმოადგენდეს კომპანიას, რომელიც ამაყობს თავისი თანამშრომლების კმაყოფილებით, სთავაზობს რა მათ ინოვაციურ, ეთიკურ, განვითარებაზე  ორიენტირებულ და გამოწვევებით აღსავსე სამუშაოს, იმ მოლოდინით, რომ ყველა მათგანი თავის წვლილს შეიტანს კომპანიის მიღწევებსა და წარმატებებში. ჩვენ მოწოდებული ვართ ხელი შევუწყოთ ურთიერთპატივისცემას, ნდობას და კეთილსინდისიერებას. გვჯერა, რომ ყველა თანამშრომელი იმსახურებს  სამართლიან, კეთილგანწყობილ და ღირსეულ მოპყრობას,  როგორც სამსახურში აყვანის, ასევე მუშაობის პროცესში და მისი დასრულების შემდეგაც. MAQRO Group იღებს შესაბამის ზომებს კომპანიაში დასაქმებულთა უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად.

შერჩევა, დაწინაურება და ტალანტის განვითარება

ჩვენ ვარჩევთ და ვაწინაურებთ პერსონალს თანამდებობის შესაფერისობისა და   მომავალში მათი  წვლილის შეტანის შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

ჩვენ ვაფასებთ იმ ინდივიდუალურ ღირებულებებს, რომლებსაც დასაქმებულები ქმნიან კომპანიაში. MAQRO Group  ახორციელებს შესაბამის ქმედებებს,  რომ  სამუშაო ჯგუფებში და მის ფარგლებს გარეთ ეფექტური და ეფექტიანი ცოდნის გაზიარებიდან მიიღოს სარგებელი.

MAQRO Group მოუწოდებს თავის თანამშრომლებს მუდმივად გააუმჯობესონ და განავითარონ თავიანთი უნარ-ჩვევები. შესრულებადობის მენეჯმენტის ჩვენი პროცესი ხელს უწყობს ფაქტებზე  დაფუძნებულ დროულ რეაგირებას და უზრუნველყოფს განვითარების რეგულარულ შესაძლებლობებს. ჩვენ ოფიციალური პროგრამების, ქოუჩინგის, ტრენინგებისა და სამუშაო გამოცდილების მეშვეობით გთავაზობთ სწავლების და განვითარების შესაძლებლობებს. ადგილობრივი საჭიროებებისა და ადგილობრივი შრომითი კანონმდებლობის შესაბამისად თითოეულ ადგილობრივ ფილიალს სწავლების (ტრენინგების)  თავისი პოლიტიკა გააჩნია. გარდა ამისა, ჩვენ ვატარებთ გლობალური ტრენინგის პროგრამებს ისეთ სხვადასხვა სფეროებში, როგორიცაა ადამიანების მართვა და ლიდერობა.

კომუნიკაცია

მიგვაჩნია, რომ ინფორმაციის გაზიარება და გამჭვირვალე კომუნიკაცია აუცილებელია  მიზნების მისაღწევად. ყველა თანამშრომელს  შეუძლია და წახალისებულია ჰქონდეს  მენეჯერებთან და კოლეგებთან აქტიური კომუნიკაცია ღია დიალოგის პრინციპების გათვალისწინებით. რეგულარული ორმხრივი კომუნიკაცია, ქოუჩინგი და უკუკავშირი ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი უკუკავშირისა და შესრულებადობის კულტურისთვის.

ანაზღაურება

ჩვენი ანაზღაურების სისტემა ეფუძნება დასაქმებულის უნარ-ჩვევებს, მის შესრულებადობას და გამოცდილებას ადგილობრივი კონკურენტული პირობებისა და კომპანიის წარმატებაში შეტანილი წვლილის შესაბამისად.  ჩვენ ვთავაზობთ სარგებელს ადგილობრივი ბაზრის პრაქტიკის გათვალისწინებით.  ჩვენს თანამშრომლებს  ვთავაზობთ დაავადებების და საწარმოო ტრამვების პრევენციულ  მომსახურებას და  სამსახურიდან წასვლის შემთხვევაში მხარს ვუჭერთ მათ ფინანსური დანაზოგის შეგროვებაში ადგილობრივი შრომისა და სოციალური უსაფრთხოების კანონმდებლობისა და საბაზრო პრაქტიკის შესაბამისად.

მრავალფეროვნება და ინკლუზია

მრავალფეროვნება და ინკლუზია ძალიან პრიორიტეტულია. მხოლოდ ამ გზით შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ საუკეთესო იდეები და მივიღოთ ნამდვილად ინოვაციური გადაწყვეტილებები.

მრავალფეროვნება ნიშნავს "შერეულს" - ფართო სპექტრის ხილული და უხილავი განსხვავებები ადამიანებს შორის. აღნიშნული მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება  ღირებულებებით, შეხედულებებით, ფიზიკური განსხვავებებით, ეთნიკურობით, ასაკით, სქესით, გამოცდილებით, აზროვნების სტილით, განათლებით, მისწრაფებებით  და ქცევით. ინკლუზიციის არსი არის „აამოქმედოს შერეული“. პროაქტიული ქცევები ქმნიან გარემოს, რომელშიც აქტიურად არის ჩართული ყველა ადამიანი - გარემო, სადაც სუფევს სამართლიანი და პატივსაცემი მოპყრობა, სადაც შესაძლებლობები და რესურსები თანაბრად ხელმისაწვდომია და სადაც ადამიანები ინარჩუნებენ  ინდივიდუალიზმს ორგანიზაციის წარმატებაში წვლილის შეტანის პროცესში. ჩვენი სწრაფად ცვალებადი გარემო გვიბიძგებს, რომ ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ შევინარჩუნოთ კონკურენტუნარიანობა. საუკეთესო გამოსავალია შევხედოთ ამას სხვადასხვა კუთხიდან, დავსვათ და ვუპასუხოთ რთულ შეკითხვებს, არსებული ვითარება გავაჯეროთ გამოწვევებით, რათა განვავითაროთ მცირე იდეები ინოვაციების მიმართულებით და მივაღწიოთ დიდ გამარჯვებას.

დისკრიმინაციის აკრძალვა

MAQRO Group-ს დაუშვებლად მიაჩნია დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე სქესის, რასის, ასაკის, კანის ფერის, რელიგიის, ოჯახური მდგომარეობის, მემკვიდრეობის, ფიზიკური ან ფსიქიკური აშლილობის ან ნებისმიერი სხვა ნიშნის საფუძველზე, რაც დაცულია მოქმედი კანონმდებლობით ან MAQRO Group -ის რეგულაციებით.

დასაქმებულთა მოლოდინები

ყველა დასაქმებული უნდა პატივს სცემდეს  MAQRO Group-ს კორპორატიულ ღირებულებებს და პრინციპებს და  მოქმედებდეს, როგორც მისი ბრენდის წარმომადგენელი. მოლოდინი გვაქვს, რომ ისინი MAQRO Group- ს ერთგულნი იქნებიან, იმოქმედებენ  ეთიკის და კანონის ფარგლებში და კოლეგებს ნდობით და პატივისცემით მოეპყრობიან. გვსურს, რომ ჩვენმა თანამშრომლებმა შეასრულონ მათი ვალდებულებები MAQRO Group- ის ყოველდღიური ბიზნესის მდგრადი განვითარებისთვის და კომპანიის საქმიანობა წარმართონ პატიოსნად, კეთილსინდისიერად და პროფესიონალურად, რაც გაამყარებს კომპანიის რეპუტაციას.  MAQRO Group - ის  თანამშრომლები ვალდებულნი არიან  სათანადო ზრუნვით და სიფრთხილით მოეპყრან კონფიდენციალურ ინფორმაციას MAQRO Group - ის  ინტერესების გათვალისწინებით.

დასაქმებულთა წვლილი და უკუკავშირი

ჩვენ ვქმნით გარემოს, სადაც ყველა წახალისებულია, რომ გამოხატოს თავისი  აზრი და იდეები. გარდა ამისა, ჩვენ სერიოზულად აღვიქვამთ ჩვენი თანამშრომლების მოსაზრებებს და რეგულარულად მოვითხოვთ მათ უკუკავშირს. ჩვენ ვატარებთ თანამშრომელთა  გლობალურ  გამოკითხვას, რათა მივიღოთ  გულწრფელი, ანონიმური გამოხმაურებები  მათი საჭიროებების და მოლოდინების შესახებ, იმისთვის რომ განისაზღვროს ის სფეროები, რომლებიც საჭიროებს გაუმჯობესებას. ჩვენ ასევე ვიყენებთ ამ კვლევებს კომპანიის საქმიანობაში ჩართულობის დონის დასადგენად.

განხორციელება

MAQRO Group მოწოდებულია გაატაროს აღნიშნული პოლიტიკა ყველა ლოკაციაზე და გამოიყენოს ის, როგორც  დასაქმების პროცესის შემუშავებისა და მონიტორინგის საფუძველი. ანალოგიურად, კომპანიის მოლოდინია ყველა თანამშრომელმა იმოქმედოს ამ პოლიტიკის შესაბამისად. თუ რომელიმე თანამშრომელს გაუჩნდება ეჭვი, რომ პოლიტიკა დაირღვა, მან დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს მენეჯერს ან ადამიანური რესურსების მართვის  საკონტაქტო პირს. MAQRO Group- ის პასუხისმგებელი მენეჯერი ვალდებულია მიიღოს აუცილებელი ზომები ამ პოლიტიკის ნებისმიერი დებულების დარღვევის შეჩერებისთვის. არც ერთი თანამშრომელი არ აღმოჩნდება არასახარბიელო მდგომარეობაში, თუ ის განაცხადებს დარღვევის შესახებ  ან მოითხოვს ამ პოლიტიკის გამოყენებას.

თანამშრომელთა შერჩევის და აყვანის პროცესი

MAQRO Group თანამდებობის დასაკავებლად ირჩევს და აწინაურებს ამ თანამდებობისთვის შესაფერის და მომავალში ორგანიზაციის საქმიანობაში წვლილის შეტანის პოტენციალის მქონე ადამიანებს.

თუკი ეს შესაძლებელია, ჩვენ ვაკანტურ თანამდებობებზე შიდა რესურსებს ვიყენებთ, თუმცა ასევე ორიენტირებულნი ვართ კადრების მოზიდვაზე გარედან, რადგანაც ეს ახალი აზროვნების, ახალი იდეების და გამოცდილების გაზიარების საშუალებას იძლევა. რეკრუტირების ჩვენი სტრატეგია ეფუძნება ბიზნესის ყველა დონეზე შესაფერისი ადამიანების მოზიდვასა და შენარჩუნებას, რაც აისახება  რეკრუტირებისა და შერჩევისადმი ჩვენს ობიექტურ მიდგომაში. მიდგომა ეფუძნება სამუშაო პროცესის შესაბამის მოთხოვნებს (როგორც მიმდინარეს, ასევე მომავალზე ორიენტირებულს), რაც თავის მხრივ პიროვნების უნარისა და პოტენციალის ადექვატურია.

ჩვენ ვაფასებთ იმ ინდივიდუალურ ღირებულებებს, რომლებსაც დასაქმებულები ქმნიან კომპანიაში. MAQRO Group  ახორციელებს შესაბამის ქმედებებს,  რომ  სამუშაო ჯგუფებში და მის ფარგლებს გარეთ ეფექტური და ეფექტიანი ცოდნის გაზიარებიდან მიიღოს სარგებელი.

MAQRO Group მოუწოდებს თავის თანამშრომლებს - მუდმივად გააუმჯობესონ და განავითარონ თავიანთი უნარ-ჩვევები. შესრულებადობის მენეჯმენტის ჩვენი პროცესი ხელს უწყობს ფაქტებზე დაფუძნებულ დროულ რეაგირებას და უზრუნველყოფს განვითარების რეგულარულ შესაძლებლობებს. ჩვენ ოფიციალური პროგრამების, ქოუჩინგის, ტრენინგებისა და სამუშაო გამოცდილების მეშვეობით გთავაზობთ სწავლების და განვითარების შესაძლებლობებს. ადგილობრივი საჭიროებებისა და ადგილობრივი შრომითი კანონმდებლობის შესაბამისად თითოეულ ადგილობრივ ფილიალს სწავლების (ტრენინგების)  თავისი პოლიტიკა გააჩნია. გარდა ამისა, ჩვენ ვატარებთ გლობალური ტრენინგის პროგრამებს ისეთ სხვადასხვა სფეროებში, როგორიცაა ადამიანების მართვა და ლიდერობა.

სოციალური პასუხისმგებლობა

სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპების დანერგვის პრაქტიკის ანალიზის პროცესში აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს მისი გამოვლინების ორი ფორმა: შიდა და გარე.

ბიზნესის შიდა სოციალური პასუხისმგებლობა გულისხმობს: შრომის უსაფრთხოებას, ანაზღაურების სტაბილურობას, ღირსეული ანაზღაურების დონის შენარჩუნებას, დასაქმებულთა დამატებით სამედიცინო და სოციალურ დაზღვევ, სასწავლო პროგრამების, ტრენინგებისა და განვითარების პროგრამების მეშვეობით დასაქმებულთა  შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარებას  და დახმარება კრიტიკულ სიტუაციებ.

ბიზნესის გარე სოციალური პასუხისმგებლობა გულისხმობს: სპონსორობას და კორპორატიულ ქველმოქმედებას, გარემოს დაცვის ხელშეწყობას, ადგილობრივ საზოგადოებასთან და ხელისუფლებასთან ურთიერთობას, დახმარებ კრიზისულ სიტუაციებში, მომსახურებაზე და პროდუქტზე (მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოება) მომხმარებელთა წინაშე  პასუხისმგებლობას.  საქართველოში ჩვენ აქტიურად ვმონაწილეობთ  სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებებში. MAQRO ჯგუფი მჭიდროდ თანამშრომლობს ბერი ანდრიას ფონდთან და ხელს უწყობს ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციას.

ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენი მთავარი სოციალური ამოცანაა  უკეთესი პირობები შევუქმნათ  საზოგადოებას ღირსეული მომავლისთვის.

ჩვენი კომპანია ცდილობს გამოეხმაუროს ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც დღეს საქართველოს და მსოფლიოს წინაშე დგას. ჩვენი საქმიანობა მთლიანად ორიენტირებულია მომხმარებელზე და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, დასაქმებულთა კმაყოფილებასა და კეთილდღეობაზე. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, ჩვენ შევქმენით "ჭკვიანი ცხოვრების" და "მოქნილი სამუშაოს" კონცეფციები, რომლებიც ითვალისწინებენ ცხოვრების და დასაქმების ყველა სფეროს ხარისხის გაუმჯობესებას და აღნიშნული არ არის მხოლოდ იმიჯი, ეს არის "MAQRO GROUP"-ის კრედო.

ჩვენი მაცხოვრებლებისათვის კომპლექსები აღჭურვილია გამწვანებული ეზოებით, სარბენი ბილიკებით, სპორტული მოედნებით, საცურაო აუზებით, ღია და დახურული ფიტნეს სივრცეებით - ერთი სიტყვით,  ადამიანებისთვის  სხვადასხვა ადგილმდებარეობებზე განთავსებული სხვადასხვა ტიპის სარგებელი ჩვენთან სრულიად უფასო და ხელმისაწვდომია  ერთ სივრცეში.

რაც შეეხება ჩვენთან დასაქმებულებს, მშენებლობის პროცესში დაცულია უსაფრთხოების ყველა სტანდარტი: უსაფრთხოების მკაცრი ნორმები, დაზღვევა, აღჭურვილობა, კვება, სტიმულირების მიზნით სხვადასხვა სახის ბონუს სისტემები და ა.შ. ერთი სიტყვით, ჩვენთან ყველა პირობაა შექმნილი, რომ დასაქმებულებმა თავი კომფორტულად იგრძნონ სამუშაო გარემოში.

აღნიშნული ვალდებულება სცილდება სამართლებრივი ვალდებულების ჩარჩოს -  დაემორჩილო კანონს, რომელიც ვარაუდობს, რომ ორგანიზაციები ნებაყოფლობით მიმართავენ დამატებით ხერხებს, რათა გააუმჯობესონ დასაქმებულთა და მათი ოჯახის წევრების, ისევე როგორც მთლიანად ადგილობრივი საზოგადოების, ცხოვრების დონე.

ჩვენ დასაქმების საკითხებს უფრო ფართოდ განვიხილავთ და მოვიაზრებთ არა მხოლოდ სამუშაო ადგილების შექმნის ჭრილში.

საწყისი დონე ითვალისწინებს შემდეგი ვალდებულებების შესრულებას:

გადასახადების და ხელფასის დროული გადახდა და, თუ ეს შესაძლებელია, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა (შტატის გაფართოება);

მეორე დონე - "კორპორატიული პასუხისმგებლობა" ითვალისწინებს  დასაქმებულთა  არა მარტო სამუშაო, არამედ ცხოვრების შესაბამისი პირობების შექმნას:

• საწარმოს განვითარების პროცესში მონაწილე დასაქმებულთა სათანადოდ  ღირსეული ანაზღაურება;
• დასაქმების სტაბილურობა;
• დასაქმებულთა განვითარების პირობები, მონაწილეობა ტრენინგებში და კარიერული განვითარება;
• სამუშაო პირობები საორგანიზაციო მიზნებისა  და წარმატებულ შრომით პრაქტიკასთან დაკავშირებული ცამეტი ძირითადი ქმედების მისაღწევად:
• მრავალფეროვნების პრინციპებთან შესაბამისობა;
• მოხალისეობრივი სამუშაოს უზრუნველყოფა;
• დასაქმებულთა სამართლიანი ურთიერთობები;
• დასაქმებულთა  შეხედულებების და შეფასებების გამოხატვის შესაძლებლობა;
• სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
• დასაქმებულთათვის, მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი საქმიანობის შესახებ, ინფორმაციის მიწოდება;
• სამედიცინო მომსახურება;
• შრომისა და სამართლიანი ანაზღაურებისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა;
• დამაკმაყოფილებელი შრომითი პირობების უზრუნველყოფა;
• დასაქმებულთა განვითარების წახალისება;
• დასაქმებულთა პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემა;
• გაუთვალისწინებელ გარემოებებში დასაქმებულთა მხარდაჭერა;
• სამსახურიდან გათავისუფლებული პირების დასაქმების პროგრამების განხორციელება;
• დასაქმების თავისუფალი არჩევანი და არადისკრიმინაციული სამუშაო

კორპორატიულიეთიკისკოდექსი

“ჩვენ ბიზნესს ეთიკურად ვაწარმოებთ”.
მურათ ავჯი, Maqro Group-ის აღმასრულებელი დირექტორი

1. რას წარმოადგენს ჩვენი ეთიკის კოდექსი?

მიზანი

კორპორატიულიეთიკის კოდექსიარისჩვენიძირითადიპოლიტიკისან მასთან ასოცირებული მოთხოვნებისდოკუმენტი, რომლებსაც უნდა პასუხობდეს MAQRO- შიდასაქმებული ნებისმიერი  პირი მისი მუშაობის ადგილმდებარეობისმიუხედავად.

კორპორატიულიეთიკისკოდექსიადგენსძირითადპრინციპებს.

MAQRO ეთიკის კოდექსიადგენსპრინციპებს, თუროგორგარდავქმნათ ჩვენი ხედვადაღირებულებებიყოველდღიურქცევად.

ჩვენიეთიკისკოდექსიასახავს და ამყარებს ვალდებულებებს - ვიყოთ ერთიანი და გვეხმარებამოვაგვაროთ ეთიკისდა შესაბამისობის გამოწვევები ძირითადი ღირებულებებისდაცვით.

ჩვენი ძირითადი ღირებულებები  არსებული ერთობლიობაა გამონაკლისების გარეშე. ჩვენი ძირითადი ღირებულებების დამაკავშირებელიჩვენი საერთო პასუხისმგებლობაა.

ესსტანდარტებიწარმოადგენს ეთიკურიდასამართლებრივიპასუხისმგებლობისსახელმძღვანელოპრინციპებს, რომლებსაც ჩვენ,როგორც MAQRO ოჯახისწევრები,ვიზიარებთ.

აღნიშნული არ წარმოადგენს ყველა შესაძლებელი ეთიკური საკითხის გადაჭრის ინსტრუქციას და ასევე არ წარმოადგენს MAQROბიზნესთან დაკავშირებული  ყველა რეგულაციის თუ  პოლიტიკის შემაჯამებელ დოკუმენტს.

კორპორატიულიეთიკისესკოდექსიშემუშავებულია MAQRO Group- ისბიზნესისრეპუტაციისგაზრდისმიზნით, რათა უზრუნველყოს კეთილსინდისიერიდაეთიკურიბიზნესსაქმიანობისგანხორციელებადახელიშეუშალოს კანონისბოროტად გამოყენებას და დარღვევას.

კოდექსი შემუშავებულია იმ მიზნით, რომ თითოეულჩვენგანსდაეხმაროს სწორიგადაწყვეტილებებისმიღებაშიდახელი შეუწყოს ჩვენიძირითადიღირებულებებისდაბიზნესპრინციპების შენარჩუნებას. აღნიშნული ღირებულებები დაპრინციპებიჩვენიკომპანიისამოსავალს წარმოადგენს.

კორპორატიულიეთიკისამ კოდექსის მეშვეობით, ჩვენშინაარსობრივად შევცვალეთ ჩვენიეთიკურისტანდარტების ძირითადიპრინციპები,როგორიცააკეთილსინდისიერება, პატიოსნებადაკანონიერებისდაცვა. ესეფუძნებაჩვენსხედვას, მისიასადაკორპორატიულ ღირებულებებს.

კოდექსი ადგენსMAQRO-ჯგუფებისქცევისწესებს, MAQRO- სბიზნესისპრინციპებსდავალდებულებებს. განსაზღვრავსჩვენსმოლოდინებსთანამშრომლებთანმიმართებაშიმათი ყოველდღიურისაქმიანობიდან გამომდინარე.

ესვალდებულებაეფუძნებაფუნდამენტურრწმენას, რომბიზნესიუნდაწარმოებდეს პატიოსნად, სამართლიანადდაკანონიერად.

ჩვენიკორპორატიული ეთიკისკოდექსიმკაფიოდ განსაზღვრავს ეთიკურსტანდარტებს MAQRO Group -თვისდამოიცავსყოველდღიურისაქმიანობისდააქტივობების მთელ სპექტრს.ეს სპექტრი მოიცავს ხარისხის მენეჯმენტს, მომხმარებელთან ურთიერთობებს, ქცევას სამუშაო ადგილზე, ისევე როგორც კორპორატიულ პასუხისმგებლობას. კორპორატიული ეთიკის კოდექსით განსაზღვრული წესები და გაიდლაინები უზრუნველყოფს ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობის აუცილებელ უსაფრთხოებას და ყოველდღიური აქტივობების მიმართულებას.

ჩვენი კორპორატიული ეთიკის კოდექსი განსაზღვრავს ჩვენი ბიზნესის პრინციპებს და MAQRO-ს თითოეული თანამშრომლის მიერ ამ პრინციპების გამოყენებას.

ჩვენსსლოგანშიჩამოყალიბებულიღირებულებებიდაპრინციპებიჩვენიგზამკვლევია;MAQRO ეთიკის კოდექსი ჩვენი საგზაო რუკაა, რომელიც გვეხმარება ამ ღირებულებების შენარჩუნებაში.კოდექსი ადგენს ბიზნესის წარმოების ძირითად მოთხოვნებს  და წარმოადგენს  ჩვენი კომპანიის პოლიტიკის, აქტივობების და გაიდლაინებისსაფუძველს, რომელიც დამატებით მოსალოდნელი ქცევის განსაზღვრის სახელმძღვანელოა.

კორპორატიული ეთიკისკოდექსი, MAQROმისიის შესრულების პროცესში, მიზნადისახავსჩვენიქმედებებისდაგადაწყვეტილებებისძირითადღირებულებებთანდა მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანას. ის დაგვეხმარება ეთიკისა და შესაბამისი  პრობლემების წარმოქმნამდე აღმოჩენაში და ამ პრობლემების მოგვარებაში.

კოდექსიმიზნადისახავსშექმნას MAQRO- ში მუშაობის საფუძველი. ესუფრომეტია, ვიდრეფურცელზე დაწერილისიტყვები. ჩვენ ბიზნესსასე ვაწარმოებთ.

ჩვენიკორპორატიულიეთიკისკოდექსიადგენსპრინციპებს, თუროგორუნდავიმუშავოთროგორცინდივიდუალურად, ისეჯგუფურად; ისსწორიგადაწყვეტილებებისმიღებაში გვეხმარება.

კოდექსიMaqro-ს ყველა თანამშრომელზე ვრცელდება

კორპორატიულიეთიკისესკოდექსივრცელდება MAQRO ყველათანამშრომელზე (ოფიცრები, უფროსიფინანსურიოფიცრებიდაჩვენისაერთაშორისოშვილობილი და ფილიალიკომპანიებისთანამშრომლები), დირექტორებსადაMAQRO- ს ყველაკონტრაქტორზე, მიუხედავადმათი დაკავებული თანამდებობისა, ადგილმდებარეობისა თუპასუხისმგებლობისდონისა.

ესკოდექსივრცელდებანებისმიერთანამშრომელზე, MAQRO-სყველაკომპანიისდირექტორსადაოფიცერზე.

ყველათანამშრომელმაუნდაგაიაზროს დაპატივისცესკორპორატიული ეთიკის კოდექსით განსაზღვრულ ბიზნესის პრინციპებს.

მოლოდინი გვაქვს რომ, მომწოდებლები, კონტრაქტორები და ბიზნეს პარტნიორები ჩვენი სტანდარტების შესაბამისად იმოქმედებენ, განსაკუთრებით მათი თანამშრომლების მიმართებაში.

ჩვენიკორპორატიულიეთიკისკოდექსი MAQRO- სყველადასაქმებულზე ვრცელდება: თანამშრომლებზე, დირექტორებზე, კონტრაქტორებზე, შვილობილკომპანიებზე, ერთობლივსაწარმოებსადამომწოდებლებზე.მოლოდინი გვაქვს, რომ ჩვენმამომწოდებლებმადაბიზნესპარტნიორებმა დაიცვან ეს სტანდარტები.

როგორცმენეჯერს / ხელმძღვანელს ან ლიდერს თქვენგაკისრიათგანსაკუთრებულიპასუხისმგებლობა, რომყოველდღიურად წარმართოთ ჩვენიბიზნესიამკოდექსისშესაბამისადდა იყოთ სამაგალითო.

MAQRO- ისკომპანიისყველათანამშრომელივალდებულიადაიცვას კორპორატიულიეთიკის კოდექსი, კომპანიისის პოლიტიკადარეგულაციები, რომლებიცჩვენსსაქმიანობასწარმართავენ.თითოეული თანამშრომელი ვალდებულია იცნობდეს კოდექს  და დაიცვას იგი.ჩვენსსლოგანთან და სხვა კომპანიის პოლიტიკასთან ერთად კოდექსი გვეხმარება სწორი გადაწყვეტილებების მიღებასა და  სწორი ქმედებების განხორციელებაში, მიუხედავად იმისა, სად ვმუშაობთ ან რა  სამუშაოს ვასრულებთ.

როდის გამოვიყენოთ კოდექსი

თითოეულმათანამშრომელმა, მიუხედავად მისი დაკავებული თანამდებობისა,  გადაწყვეტილებისმიღებისასთუ ნებისმიერი ქმედების განხორციელებამდე,უნდაპასუხობდესშემდეგკითხვებს:

არის თუ არა ეს კანონიერი?

შესაბამისობაშია თუარაეს გადაწყვეტილება / ქმედებადამსაქმებლისკოდექსთანდასხვაშიდადოკუმენტებთან?

ემსახურებათუ არა ის SIBUR Group- ისინტერესებს?აღნიშნული  გადაწყვეტილება / ქმედება გამოიწვევს თუ არა SIBUR Group-თვის მიუღებელ რისკს?

რას იფიქრებენ - ჩემი ხელმძღვანელები, კოლეგები ან ოჯახის წევრები - ამ ჩემს ქმედებაზე?

როგორ აღიქვამენ ამას ადამიანები, თუკი გაშუქდება მასმედიის საშუალებებით?

თქვენაქ ვერიპოვითპასუხსყველაკითხვაზე, მაგრამმიიღებთ საჭირო მითითებებს, რომლებიცდაგეხმარებათსწორად იმსჯელოთ გადაწყვეტილებებისმიღების პროცესში და ასევე გაეცნობითრესურსებისჩამონათვალს, რომელიცშეგიძლიათგამოიყენოთ ნებისმიერი საკითხის ან პრობლემის გადაჭრისას. იმ სიტუაციაში, რომელიც კოდექსში არ არის აღწერილი, განიხილეთ თქვენი ქმედებები შემდეგი კითხვების ჭრილში:

  • ეს ეთიკურია?
  • ეს კანონიერია?

ჩვენიორგანიზაციააერთიანებსსხვადასხვაკულტურის მატარებელ ადამიანებს - ყველასხვადასხვაუნარ-ჩვევებით დაგანსხვავებულიშეხედულებით.ჩვენი სამუშაო ძალის მრავალფეროვნება და ჩვენი მჭიდრო ურთიერთობები მომხმარებელთან, მომწოდებლებთან და მთელი მსოფლიოს მრავალ ორგანიზაციებთან ჩვენი ძალისხმევის  და წარმატების საწინდარია.

დასაქმების განცხადების ფორმა

Smart Working კონცეფცია

ყველა იმსახურებს
კარგ სამუშაო

MAQRO Group კომპანიებში შემუშავებული და გამოყენებული „მოქნილი“ სამუშაო კონცეფცია ასახავს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მუშაობა თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვენ ვთვლით, რომ შრომის უფლება ადამიანის ძირითადი ფუნდამენტური უფლებაა.

დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი თანამშრომლები ჩვენი ოჯახის წევრები არიან და ჩვენი კომპანიის ყველაზე მნიშვნელოვან რგოლს წარმოადგენენ. ადამიანს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა იმუშაოს, ჰქონდეს შრომის, ღირსეულ პირობებში მუშაობის უფლება; განავითაროს საკუთარი შესაძლებლობები და ჰქონდეს პირობები თვითგამოხატვისთვის. ადამიანები დარწმუნებულნი არიან, რომ საჭიროებენ ინდივიდუალურ გონივრულ მიდგომას და ასევე მათი სამუშაოს მუდმივ სრულყოფას. ამ თვალსაზრისით ჩვენ შევიმუშავეთ ძირითადი სამუშაო  რეკომენდაციები ჩვენი თანამშრომლებისთვის. მუდმივად ხდება მათი პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება. ეს კი საშუალებას გაძლევთ, უფრო მაღალ დონეზე შეასრულოთ თქვენი დაპირებები კლიენტების მიმართ.

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის (გაერო, 1948)  23-ე მუხლი ცხადყოფს, რომ ყოველ ადამიანს აქვს  შრომის, სამუშაოს თავისუფალი არჩევის, შრომის სამართლიანი და ხელსაყრელი პირობების და უმუშევრობისგან დაცვის უფლება; ყოველ ადამიანს აქვს თანაბარი შრომის თანაბრად ანაზღაურების უფლება; ყველას, ვინც მუშაობს, აქვს სამართლიანი და დამაკმაყოფილებელი გასამრჯელოს მიღების უფლება, რათა უზრუნველყოს თავისი და თავისი ოჯახის ღირსეული ადამიანური  არსებობა და, საჭიროების შემთხვევაში, მას დაემატოს სოციალური უზრუნველყოფის სხვა სახსრები.

ჩვენ ვიზიარებთ  დასაქმების სფეროში არსებულ ყველა საერთაშორისო აქტს და კონვენციას, ისევე როგორც დასაქმების  ადგილობრივ კანონმდებლობას და მიგვაჩნია, რომ შრომის  უფლება ყველა ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებაა.

მუშაობის უფლება

ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) პრინციპების შესაბამისად, კომპანიის ასეთი პასუხისმგებლობა არ არის ლიმიტირებული გარე სამყაროში, მაგრამ კომპანია უნდა იყოს პასუხისმგებელი მასში დასაქმებულთა მიმართ.

ამოსავალი წერტილი - დასაქმებულებს შორის სწორი ურთიერთობების შექმნაა. Klimek -ის (2014) მიხედვით, ეს პროცესი უნდა მოიცავდეს ოთხ საფეხურს:

კურსები დასაქმებულთათვის;
ეთიკის კოდექსი;
ეთიკური რეკრუტირება და დაწინაურებისთვის შერჩევა;
ეთიკური მმართველობის გუნდები.

Macro Group აქვს დიდი გამოცდილება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.  ამავდროულად, იქ სადაც Macro Group-ია, ნათლად ჩანს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა დასაქმების პრობლემების მოგვარების საკითხებში.

კორპორაციები ფართო და გრძელვადიან პერსპექტივის დროს ღებულობენ უფრო მეტ სარგებელს, ვიდრე  მოკლევადიანი თვითდაგეგმარების შემთხვევაში.

CSR-ის დამკვიდრების ყველაზე მნიშვნელოვანი დაბრკოლებაა კომპანიის ორიენტაცია მოკლევადიან მოგებაზე, ასევე სტაბილური ინსტიტუციური გარემოს არსებობის ნაკლებობა, რაც არ აძლევს საწარმოებს გრძელვადიანი პროექტების განხორციელების საშუალებას (დასაქმებულთა სამედიცინო დაზღვევა, გამოქვითვები სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად  და სხვა).

შრომის თავისუფლება,  უპირველეს ყოვლისა, მდგომარეობს პიროვნების უფლებაში, თავისუფლად გამოიყენოს თავისი შესაძლებლობები, აირჩიოს დასაქმების სახე და პროფესია.

სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპების დანერგვის პრაქტიკის ანალიზის პროცესში აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს მისი გამოვლინების ორი ფორმა: შიდა და გარე.

ბიზნესის შიდა სოციალური პასუხისმგებლობა გულისხმობს: შრომის უსაფრთხოებას, ანაზღაურების სტაბილურობას, ღირსეული ანაზღაურების დონის შენარჩუნებას, დასაქმებულთა დამატებით სამედიცინო და სოციალურ დაზღვევას, სასწავლო პროგრამების, ტრენინგებისა და განვითარების პროგრამების მეშვეობით დასაქმებულთა შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარებას და დახმარებას კრიტიკულ სიტუაციებში.

ბიზნესის გარე სოციალური პასუხისმგებლობა გულისხმობს: სპონსორობას და კორპორატიულ ქველმოქმედებას, გარემოს დაცვის ხელშეწყობას, ადგილობრივ საზოგადოებასთან და ხელისუფლებასთან ურთიერთობას, დახმარებას კრიზისულ სიტუაციებში, მომხმარებელთა წინაშე პასუხისმგებლობას მომსახურებაზე და პროდუქტზე  (მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოება).

ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენი მთავარი სოციალური ამოცანაა - უკეთესი პირობები შევუქმნათ  საზოგადოებას ღირსეული მომავლისთვის.

აღნიშნული  ვალდებულება სცილდება სამართლებრივი ვალდებულების ჩარჩოს -  დაემორჩილო კანონს, რომელიც ვარაუდობს, რომ ორგანიზაციები ნებაყოფლობით მიმართავენ დამატებით ხერხებს, რათა გააუმჯობესონ დასაქმებულთა და მათი ოჯახის წევრების, ისევე როგორც მთლიანად ადგილობრივი საზოგადოების, ცხოვრების დონე.

ჩვენ დასაქმების საკითხებს უფრო ფართოდ განვიხილავთ და  არა მხოლოდ სამუშაო ადგილების შექმნის ჭრილში მოვიაზრებთ.

საწყისი დონე ითვალისწინებს შემდეგი ვალდებულებების შესრულებას:

გადასახადების და ხელფასის დროული გადახდა და, თუ ეს შესაძლებელია, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა (შტატის გაფართოება);

მეორე დონე - "კორპორატიული პასუხისმგებლობა" ითვალისწინებს  დასაქმებულთა  არა მარტო სამუშაო, არამედ ცხოვრების შესაბამისი პირობების შექმნას:

საწარმოს განვითარების პროცესში მონაწილე დასაქმებულთა სათანადო  ღირსეული ანაზღაურება;
დასაქმების სტაბილურობა;
დასაქმებულთა განვითარების პირობები, მონაწილეობა ტრენინგებში და კარიერული განვითარება;
სამუშაო პირობები საორგანიზაციო მიზნების  და წარმატებულ შრომით პრაქტიკასთან დაკავშირებული ცამეტი ძირითადი ქმედების მისაღწევად:
მრავალფეროვნების პრინციპებთან შესაბამისობა;
მოხალისეობრივი სამუშაოს უზრუნველყოფა;
დასაქმებულთა სამართლიანი ურთიერთობები;
დასაქმებულთა  შეხედულებების და შეფასებების გამოხატვის შესაძლებლობა;
სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
დასაქმებულთათვის, მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი საქმიანობის შესახებ, ინფორმაციის მიწოდება;
სამედიცინო მომსახურება;
შრომისა და სამართლიანი ანაზღაურებისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა;
დამაკმაყოფილებელი შრომითი პირობების უზრუნველყოფა;
დასაქმებულთა განვითარების წახალისება;
დასაქმებულთა პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემა;
გაუთვალისწინებელ გარემოებებში დასაქმებულთა მხარდაჭერა;
სამსახურიდან გათავისუფლებული პირების დასაქმების პროგრამების განხორციელება;
დასაქმების თავისუფალი არჩევანი და არადისკრიმინაციული სამუშაო

კომპანიისა და დასაქმებულთა შორის თანამშრომლობის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორებია:

1. დიალიოგი და თანამონაწილეობა:
• ურთიერთობები პროფკავშირებთან;
• მონაწილეობითი მმართველობა (მენეჯმენტი);
• კომპანიების შედეგებში მონაწილეობის მიღება.

2. პიროვნების პატივისცემა
• ბრძოლა ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ;
• მრავალფეროვნების  შეფასება (თანაბარი პირობები ყველა ადამიანს -  სქესის, რასის, ასაკისა თუ სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მიუხედავად).

3. დასაქმებულისადმი პატივისცემა
• სამსახურიდან გათავისუფლების ალტერნატივები;
• პროფესიული უნარ-ჩვევები;
• ჯანმრთელობის დაცვა;
• პენსიაზე გასვლისთვის მომზადება.

ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა

MAQRO Group- ის კორპორატიული პრინციპები ცხადყოფს, რომ ჩვენი კომპანიის წარმატება დამოკიდებულია ერთგული თანამშრომლების უნარ-ჩვევებსა და ეფექტურ მუშაობაზე. აღნიშნული პოლიტიკის მიღებით, MAQRO Group იღებს დასაქმების ვალდებულებებს MAQRO Group -ის ქცევის კოდექსის და ამ პოლიტიკის შესაბამისად. სწორედ ამ პრინციპებითაა განსაზღვრული ჩვენი მოლოდინები  არსებული და მომავალი თანამშრომლებისგან.

MAQRO Group მიისწრაფვის წარმოადგენდეს კომპანიას, რომელიც ამაყობს თავისი თანამშრომლების კმაყოფილებით, სთავაზობს რა მათ ინოვაციურ, ეთიკურ, განვითარებაზე  ორიენტირებულ და გამოწვევებით აღსავსე სამუშაოს, იმ მოლოდინით, რომ ყველა მათგანი თავის წვლილს შეიტანს კომპანიის მიღწევებსა და წარმატებებში. ჩვენ მოწოდებული ვართ ხელი შევუწყოთ ურთიერთპატივისცემას, ნდობას და კეთილსინდისიერებას. გვჯერა, რომ ყველა თანამშრომელი იმსახურებს  სამართლიან, კეთილგანწყობილ და ღირსეულ მოპყრობას,  როგორც სამსახურში აყვანის, ასევე მუშაობის პროცესში და მისი დასრულების შემდეგაც. MAQRO Group იღებს შესაბამის ზომებს კომპანიაში დასაქმებულთა უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად.

შერჩევა, დაწინაურება და ტალანტის განვითარება

ჩვენ ვარჩევთ და ვაწინაურებთ პერსონალს თანამდებობის შესაფერისობისა და   მომავალში მათი  წვლილის შეტანის შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

ჩვენ ვაფასებთ იმ ინდივიდუალურ ღირებულებებს, რომლებსაც დასაქმებულები ქმნიან კომპანიაში. MAQRO Group  ახორციელებს შესაბამის ქმედებებს,  რომ  სამუშაო ჯგუფებში და მის ფარგლებს გარეთ ეფექტური და ეფექტიანი ცოდნის გაზიარებიდან მიიღოს სარგებელი.

MAQRO Group მოუწოდებს თავის თანამშრომლებს მუდმივად გააუმჯობესონ და განავითარონ თავიანთი უნარ-ჩვევები. შესრულებადობის მენეჯმენტის ჩვენი პროცესი ხელს უწყობს ფაქტებზე  დაფუძნებულ დროულ რეაგირებას და უზრუნველყოფს განვითარების რეგულარულ შესაძლებლობებს. ჩვენ ოფიციალური პროგრამების, ქოუჩინგის, ტრენინგებისა და სამუშაო გამოცდილების მეშვეობით გთავაზობთ სწავლების და განვითარების შესაძლებლობებს. ადგილობრივი საჭიროებებისა და ადგილობრივი შრომითი კანონმდებლობის შესაბამისად თითოეულ ადგილობრივ ფილიალს სწავლების (ტრენინგების)  თავისი პოლიტიკა გააჩნია. გარდა ამისა, ჩვენ ვატარებთ გლობალური ტრენინგის პროგრამებს ისეთ სხვადასხვა სფეროებში, როგორიცაა ადამიანების მართვა და ლიდერობა.

კომუნიკაცია

მიგვაჩნია, რომ ინფორმაციის გაზიარება და გამჭვირვალე კომუნიკაცია აუცილებელია  მიზნების მისაღწევად. ყველა თანამშრომელს  შეუძლია და წახალისებულია ჰქონდეს  მენეჯერებთან და კოლეგებთან აქტიური კომუნიკაცია ღია დიალოგის პრინციპების გათვალისწინებით. რეგულარული ორმხრივი კომუნიკაცია, ქოუჩინგი და უკუკავშირი ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი უკუკავშირისა და შესრულებადობის კულტურისთვის.

ანაზღაურება

ჩვენი ანაზღაურების სისტემა ეფუძნება დასაქმებულის უნარ-ჩვევებს, მის შესრულებადობას და გამოცდილებას ადგილობრივი კონკურენტული პირობებისა და კომპანიის წარმატებაში შეტანილი წვლილის შესაბამისად.  ჩვენ ვთავაზობთ სარგებელს ადგილობრივი ბაზრის პრაქტიკის გათვალისწინებით.  ჩვენს თანამშრომლებს  ვთავაზობთ დაავადებების და საწარმოო ტრამვების პრევენციულ  მომსახურებას და  სამსახურიდან წასვლის შემთხვევაში მხარს ვუჭერთ მათ ფინანსური დანაზოგის შეგროვებაში ადგილობრივი შრომისა და სოციალური უსაფრთხოების კანონმდებლობისა და საბაზრო პრაქტიკის შესაბამისად.

მრავალფეროვნება და ინკლუზია

მრავალფეროვნება და ინკლუზია ძალიან პრიორიტეტულია. მხოლოდ ამ გზით შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ საუკეთესო იდეები და მივიღოთ ნამდვილად ინოვაციური გადაწყვეტილებები.

მრავალფეროვნება ნიშნავს "შერეულს" - ფართო სპექტრის ხილული და უხილავი განსხვავებები ადამიანებს შორის. აღნიშნული მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება  ღირებულებებით, შეხედულებებით, ფიზიკური განსხვავებებით, ეთნიკურობით, ასაკით, სქესით, გამოცდილებით, აზროვნების სტილით, განათლებით, მისწრაფებებით  და ქცევით. ინკლუზიციის არსი არის „აამოქმედოს შერეული“. პროაქტიული ქცევები ქმნიან გარემოს, რომელშიც აქტიურად არის ჩართული ყველა ადამიანი - გარემო, სადაც სუფევს სამართლიანი და პატივსაცემი მოპყრობა, სადაც შესაძლებლობები და რესურსები თანაბრად ხელმისაწვდომია და სადაც ადამიანები ინარჩუნებენ  ინდივიდუალიზმს ორგანიზაციის წარმატებაში წვლილის შეტანის პროცესში. ჩვენი სწრაფად ცვალებადი გარემო გვიბიძგებს, რომ ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ შევინარჩუნოთ კონკურენტუნარიანობა. საუკეთესო გამოსავალია შევხედოთ ამას სხვადასხვა კუთხიდან, დავსვათ და ვუპასუხოთ რთულ შეკითხვებს, არსებული ვითარება გავაჯეროთ გამოწვევებით, რათა განვავითაროთ მცირე იდეები ინოვაციების მიმართულებით და მივაღწიოთ დიდ გამარჯვებას.

დისკრიმინაციის აკრძალვა

MAQRO Group-ს დაუშვებლად მიაჩნია დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე სქესის, რასის, ასაკის, კანის ფერის, რელიგიის, ოჯახური მდგომარეობის, მემკვიდრეობის, ფიზიკური ან ფსიქიკური აშლილობის ან ნებისმიერი სხვა ნიშნის საფუძველზე, რაც დაცულია მოქმედი კანონმდებლობით ან MAQRO Group -ის რეგულაციებით.

დასაქმებულთა მოლოდინები

ყველა დასაქმებული უნდა პატივს სცემდეს  MAQRO Group-ს კორპორატიულ ღირებულებებს და პრინციპებს და  მოქმედებდეს, როგორც მისი ბრენდის წარმომადგენელი. მოლოდინი გვაქვს, რომ ისინი MAQRO Group- ს ერთგულნი იქნებიან, იმოქმედებენ  ეთიკის და კანონის ფარგლებში და კოლეგებს ნდობით და პატივისცემით მოეპყრობიან. გვსურს, რომ ჩვენმა თანამშრომლებმა შეასრულონ მათი ვალდებულებები MAQRO Group- ის ყოველდღიური ბიზნესის მდგრადი განვითარებისთვის და კომპანიის საქმიანობა წარმართონ პატიოსნად, კეთილსინდისიერად და პროფესიონალურად, რაც გაამყარებს კომპანიის რეპუტაციას.  MAQRO Group - ის  თანამშრომლები ვალდებულნი არიან  სათანადო ზრუნვით და სიფრთხილით მოეპყრან კონფიდენციალურ ინფორმაციას MAQRO Group - ის  ინტერესების გათვალისწინებით.

დასაქმებულთა წვლილი და უკუკავშირი

ჩვენ ვქმნით გარემოს, სადაც ყველა წახალისებულია, რომ გამოხატოს თავისი  აზრი და იდეები. გარდა ამისა, ჩვენ სერიოზულად აღვიქვამთ ჩვენი თანამშრომლების მოსაზრებებს და რეგულარულად მოვითხოვთ მათ უკუკავშირს. ჩვენ ვატარებთ თანამშრომელთა  გლობალურ  გამოკითხვას, რათა მივიღოთ  გულწრფელი, ანონიმური გამოხმაურებები  მათი საჭიროებების და მოლოდინების შესახებ, იმისთვის რომ განისაზღვროს ის სფეროები, რომლებიც საჭიროებს გაუმჯობესებას. ჩვენ ასევე ვიყენებთ ამ კვლევებს კომპანიის საქმიანობაში ჩართულობის დონის დასადგენად.

განხორციელება

MAQRO Group მოწოდებულია გაატაროს აღნიშნული პოლიტიკა ყველა ლოკაციაზე და გამოიყენოს ის, როგორც  დასაქმების პროცესის შემუშავებისა და მონიტორინგის საფუძველი. ანალოგიურად, კომპანიის მოლოდინია ყველა თანამშრომელმა იმოქმედოს ამ პოლიტიკის შესაბამისად. თუ რომელიმე თანამშრომელს გაუჩნდება ეჭვი, რომ პოლიტიკა დაირღვა, მან დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს მენეჯერს ან ადამიანური რესურსების მართვის  საკონტაქტო პირს. MAQRO Group- ის პასუხისმგებელი მენეჯერი ვალდებულია მიიღოს აუცილებელი ზომები ამ პოლიტიკის ნებისმიერი დებულების დარღვევის შეჩერებისთვის. არც ერთი თანამშრომელი არ აღმოჩნდება არასახარბიელო მდგომარეობაში, თუ ის განაცხადებს დარღვევის შესახებ  ან მოითხოვს ამ პოლიტიკის გამოყენებას.

თანამშრომელთა შერჩევის და აყვანის პროცესი

MAQRO Group თანამდებობის დასაკავებლად ირჩევს და აწინაურებს ამ თანამდებობისთვის შესაფერის და მომავალში ორგანიზაციის საქმიანობაში წვლილის შეტანის პოტენციალის მქონე ადამიანებს.

თუკი ეს შესაძლებელია, ჩვენ ვაკანტურ თანამდებობებზე შიდა რესურსებს ვიყენებთ, თუმცა ასევე ორიენტირებულნი ვართ კადრების მოზიდვაზე გარედან, რადგანაც ეს ახალი აზროვნების, ახალი იდეების და გამოცდილების გაზიარების საშუალებას იძლევა. რეკრუტირების ჩვენი სტრატეგია ეფუძნება ბიზნესის ყველა დონეზე შესაფერისი ადამიანების მოზიდვასა და შენარჩუნებას, რაც აისახება  რეკრუტირებისა და შერჩევისადმი ჩვენს ობიექტურ მიდგომაში. მიდგომა ეფუძნება სამუშაო პროცესის შესაბამის მოთხოვნებს (როგორც მიმდინარეს, ასევე მომავალზე ორიენტირებულს), რაც თავის მხრივ პიროვნების უნარისა და პოტენციალის ადექვატურია.

ჩვენ ვაფასებთ იმ ინდივიდუალურ ღირებულებებს, რომლებსაც დასაქმებულები ქმნიან კომპანიაში. MAQRO Group  ახორციელებს შესაბამის ქმედებებს,  რომ  სამუშაო ჯგუფებში და მის ფარგლებს გარეთ ეფექტური და ეფექტიანი ცოდნის გაზიარებიდან მიიღოს სარგებელი.

MAQRO Group მოუწოდებს თავის თანამშრომლებს - მუდმივად გააუმჯობესონ და განავითარონ თავიანთი უნარ-ჩვევები. შესრულებადობის მენეჯმენტის ჩვენი პროცესი ხელს უწყობს ფაქტებზე დაფუძნებულ დროულ რეაგირებას და უზრუნველყოფს განვითარების რეგულარულ შესაძლებლობებს. ჩვენ ოფიციალური პროგრამების, ქოუჩინგის, ტრენინგებისა და სამუშაო გამოცდილების მეშვეობით გთავაზობთ სწავლების და განვითარების შესაძლებლობებს. ადგილობრივი საჭიროებებისა და ადგილობრივი შრომითი კანონმდებლობის შესაბამისად თითოეულ ადგილობრივ ფილიალს სწავლების (ტრენინგების)  თავისი პოლიტიკა გააჩნია. გარდა ამისა, ჩვენ ვატარებთ გლობალური ტრენინგის პროგრამებს ისეთ სხვადასხვა სფეროებში, როგორიცაა ადამიანების მართვა და ლიდერობა.

სოციალური პასუხისმგებლობა

სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპების დანერგვის პრაქტიკის ანალიზის პროცესში აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს მისი გამოვლინების ორი ფორმა: შიდა და გარე.

ბიზნესის შიდა სოციალური პასუხისმგებლობა გულისხმობს: შრომის უსაფრთხოებას, ანაზღაურების სტაბილურობას, ღირსეული ანაზღაურების დონის შენარჩუნებას, დასაქმებულთა დამატებით სამედიცინო და სოციალურ დაზღვევ, სასწავლო პროგრამების, ტრენინგებისა და განვითარების პროგრამების მეშვეობით დასაქმებულთა  შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარებას  და დახმარება კრიტიკულ სიტუაციებ.

ბიზნესის გარე სოციალური პასუხისმგებლობა გულისხმობს: სპონსორობას და კორპორატიულ ქველმოქმედებას, გარემოს დაცვის ხელშეწყობას, ადგილობრივ საზოგადოებასთან და ხელისუფლებასთან ურთიერთობას, დახმარებ კრიზისულ სიტუაციებში, მომსახურებაზე და პროდუქტზე (მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოება) მომხმარებელთა წინაშე  პასუხისმგებლობას.  საქართველოში ჩვენ აქტიურად ვმონაწილეობთ  სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებებში. MAQRO ჯგუფი მჭიდროდ თანამშრომლობს ბერი ანდრიას ფონდთან და ხელს უწყობს ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციას.

ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენი მთავარი სოციალური ამოცანაა  უკეთესი პირობები შევუქმნათ  საზოგადოებას ღირსეული მომავლისთვის.

ჩვენი კომპანია ცდილობს გამოეხმაუროს ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც დღეს საქართველოს და მსოფლიოს წინაშე დგას. ჩვენი საქმიანობა მთლიანად ორიენტირებულია მომხმარებელზე და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, დასაქმებულთა კმაყოფილებასა და კეთილდღეობაზე. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, ჩვენ შევქმენით "ჭკვიანი ცხოვრების" და "მოქნილი სამუშაოს" კონცეფციები, რომლებიც ითვალისწინებენ ცხოვრების და დასაქმების ყველა სფეროს ხარისხის გაუმჯობესებას და აღნიშნული არ არის მხოლოდ იმიჯი, ეს არის "MAQRO GROUP"-ის კრედო.

ჩვენი მაცხოვრებლებისათვის კომპლექსები აღჭურვილია გამწვანებული ეზოებით, სარბენი ბილიკებით, სპორტული მოედნებით, საცურაო აუზებით, ღია და დახურული ფიტნეს სივრცეებით - ერთი სიტყვით,  ადამიანებისთვის  სხვადასხვა ადგილმდებარეობებზე განთავსებული სხვადასხვა ტიპის სარგებელი ჩვენთან სრულიად უფასო და ხელმისაწვდომია  ერთ სივრცეში.

რაც შეეხება ჩვენთან დასაქმებულებს, მშენებლობის პროცესში დაცულია უსაფრთხოების ყველა სტანდარტი: უსაფრთხოების მკაცრი ნორმები, დაზღვევა, აღჭურვილობა, კვება, სტიმულირების მიზნით სხვადასხვა სახის ბონუს სისტემები და ა.შ. ერთი სიტყვით, ჩვენთან ყველა პირობაა შექმნილი, რომ დასაქმებულებმა თავი კომფორტულად იგრძნონ სამუშაო გარემოში.

აღნიშნული ვალდებულება სცილდება სამართლებრივი ვალდებულების ჩარჩოს -  დაემორჩილო კანონს, რომელიც ვარაუდობს, რომ ორგანიზაციები ნებაყოფლობით მიმართავენ დამატებით ხერხებს, რათა გააუმჯობესონ დასაქმებულთა და მათი ოჯახის წევრების, ისევე როგორც მთლიანად ადგილობრივი საზოგადოების, ცხოვრების დონე.

ჩვენ დასაქმების საკითხებს უფრო ფართოდ განვიხილავთ და მოვიაზრებთ არა მხოლოდ სამუშაო ადგილების შექმნის ჭრილში.

საწყისი დონე ითვალისწინებს შემდეგი ვალდებულებების შესრულებას:

გადასახადების და ხელფასის დროული გადახდა და, თუ ეს შესაძლებელია, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა (შტატის გაფართოება);

მეორე დონე - "კორპორატიული პასუხისმგებლობა" ითვალისწინებს  დასაქმებულთა  არა მარტო სამუშაო, არამედ ცხოვრების შესაბამისი პირობების შექმნას:

• საწარმოს განვითარების პროცესში მონაწილე დასაქმებულთა სათანადოდ  ღირსეული ანაზღაურება;
• დასაქმების სტაბილურობა;
• დასაქმებულთა განვითარების პირობები, მონაწილეობა ტრენინგებში და კარიერული განვითარება;
• სამუშაო პირობები საორგანიზაციო მიზნებისა  და წარმატებულ შრომით პრაქტიკასთან დაკავშირებული ცამეტი ძირითადი ქმედების მისაღწევად:
• მრავალფეროვნების პრინციპებთან შესაბამისობა;
• მოხალისეობრივი სამუშაოს უზრუნველყოფა;
• დასაქმებულთა სამართლიანი ურთიერთობები;
• დასაქმებულთა  შეხედულებების და შეფასებების გამოხატვის შესაძლებლობა;
• სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
• დასაქმებულთათვის, მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი საქმიანობის შესახებ, ინფორმაციის მიწოდება;
• სამედიცინო მომსახურება;
• შრომისა და სამართლიანი ანაზღაურებისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა;
• დამაკმაყოფილებელი შრომითი პირობების უზრუნველყოფა;
• დასაქმებულთა განვითარების წახალისება;
• დასაქმებულთა პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემა;
• გაუთვალისწინებელ გარემოებებში დასაქმებულთა მხარდაჭერა;
• სამსახურიდან გათავისუფლებული პირების დასაქმების პროგრამების განხორციელება;
• დასაქმების თავისუფალი არჩევანი და არადისკრიმინაციული სამუშაო

კორპორატიულიეთიკისკოდექსი

“ჩვენ ბიზნესს ეთიკურად ვაწარმოებთ”.
მურათ ავჯი, Maqro Group-ის აღმასრულებელი დირექტორი

1. რას წარმოადგენს ჩვენი ეთიკის კოდექსი?

მიზანი

კორპორატიულიეთიკის კოდექსიარისჩვენიძირითადიპოლიტიკისან მასთან ასოცირებული მოთხოვნებისდოკუმენტი, რომლებსაც უნდა პასუხობდეს MAQRO- შიდასაქმებული ნებისმიერი  პირი მისი მუშაობის ადგილმდებარეობისმიუხედავად.

კორპორატიულიეთიკისკოდექსიადგენსძირითადპრინციპებს.

MAQRO ეთიკის კოდექსიადგენსპრინციპებს, თუროგორგარდავქმნათ ჩვენი ხედვადაღირებულებებიყოველდღიურქცევად.

ჩვენიეთიკისკოდექსიასახავს და ამყარებს ვალდებულებებს - ვიყოთ ერთიანი და გვეხმარებამოვაგვაროთ ეთიკისდა შესაბამისობის გამოწვევები ძირითადი ღირებულებებისდაცვით.

ჩვენი ძირითადი ღირებულებები  არსებული ერთობლიობაა გამონაკლისების გარეშე. ჩვენი ძირითადი ღირებულებების დამაკავშირებელიჩვენი საერთო პასუხისმგებლობაა.

ესსტანდარტებიწარმოადგენს ეთიკურიდასამართლებრივიპასუხისმგებლობისსახელმძღვანელოპრინციპებს, რომლებსაც ჩვენ,როგორც MAQRO ოჯახისწევრები,ვიზიარებთ.

აღნიშნული არ წარმოადგენს ყველა შესაძლებელი ეთიკური საკითხის გადაჭრის ინსტრუქციას და ასევე არ წარმოადგენს MAQROბიზნესთან დაკავშირებული  ყველა რეგულაციის თუ  პოლიტიკის შემაჯამებელ დოკუმენტს.

კორპორატიულიეთიკისესკოდექსიშემუშავებულია MAQRO Group- ისბიზნესისრეპუტაციისგაზრდისმიზნით, რათა უზრუნველყოს კეთილსინდისიერიდაეთიკურიბიზნესსაქმიანობისგანხორციელებადახელიშეუშალოს კანონისბოროტად გამოყენებას და დარღვევას.

კოდექსი შემუშავებულია იმ მიზნით, რომ თითოეულჩვენგანსდაეხმაროს სწორიგადაწყვეტილებებისმიღებაშიდახელი შეუწყოს ჩვენიძირითადიღირებულებებისდაბიზნესპრინციპების შენარჩუნებას. აღნიშნული ღირებულებები დაპრინციპებიჩვენიკომპანიისამოსავალს წარმოადგენს.

კორპორატიულიეთიკისამ კოდექსის მეშვეობით, ჩვენშინაარსობრივად შევცვალეთ ჩვენიეთიკურისტანდარტების ძირითადიპრინციპები,როგორიცააკეთილსინდისიერება, პატიოსნებადაკანონიერებისდაცვა. ესეფუძნებაჩვენსხედვას, მისიასადაკორპორატიულ ღირებულებებს.

კოდექსი ადგენსMAQRO-ჯგუფებისქცევისწესებს, MAQRO- სბიზნესისპრინციპებსდავალდებულებებს. განსაზღვრავსჩვენსმოლოდინებსთანამშრომლებთანმიმართებაშიმათი ყოველდღიურისაქმიანობიდან გამომდინარე.

ესვალდებულებაეფუძნებაფუნდამენტურრწმენას, რომბიზნესიუნდაწარმოებდეს პატიოსნად, სამართლიანადდაკანონიერად.

ჩვენიკორპორატიული ეთიკისკოდექსიმკაფიოდ განსაზღვრავს ეთიკურსტანდარტებს MAQRO Group -თვისდამოიცავსყოველდღიურისაქმიანობისდააქტივობების მთელ სპექტრს.ეს სპექტრი მოიცავს ხარისხის მენეჯმენტს, მომხმარებელთან ურთიერთობებს, ქცევას სამუშაო ადგილზე, ისევე როგორც კორპორატიულ პასუხისმგებლობას. კორპორატიული ეთიკის კოდექსით განსაზღვრული წესები და გაიდლაინები უზრუნველყოფს ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობის აუცილებელ უსაფრთხოებას და ყოველდღიური აქტივობების მიმართულებას.

ჩვენი კორპორატიული ეთიკის კოდექსი განსაზღვრავს ჩვენი ბიზნესის პრინციპებს და MAQRO-ს თითოეული თანამშრომლის მიერ ამ პრინციპების გამოყენებას.

ჩვენსსლოგანშიჩამოყალიბებულიღირებულებებიდაპრინციპებიჩვენიგზამკვლევია;MAQRO ეთიკის კოდექსი ჩვენი საგზაო რუკაა, რომელიც გვეხმარება ამ ღირებულებების შენარჩუნებაში.კოდექსი ადგენს ბიზნესის წარმოების ძირითად მოთხოვნებს  და წარმოადგენს  ჩვენი კომპანიის პოლიტიკის, აქტივობების და გაიდლაინებისსაფუძველს, რომელიც დამატებით მოსალოდნელი ქცევის განსაზღვრის სახელმძღვანელოა.

კორპორატიული ეთიკისკოდექსი, MAQROმისიის შესრულების პროცესში, მიზნადისახავსჩვენიქმედებებისდაგადაწყვეტილებებისძირითადღირებულებებთანდა მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანას. ის დაგვეხმარება ეთიკისა და შესაბამისი  პრობლემების წარმოქმნამდე აღმოჩენაში და ამ პრობლემების მოგვარებაში.

კოდექსიმიზნადისახავსშექმნას MAQRO- ში მუშაობის საფუძველი. ესუფრომეტია, ვიდრეფურცელზე დაწერილისიტყვები. ჩვენ ბიზნესსასე ვაწარმოებთ.

ჩვენიკორპორატიულიეთიკისკოდექსიადგენსპრინციპებს, თუროგორუნდავიმუშავოთროგორცინდივიდუალურად, ისეჯგუფურად; ისსწორიგადაწყვეტილებებისმიღებაში გვეხმარება.

კოდექსიMaqro-ს ყველა თანამშრომელზე ვრცელდება

კორპორატიულიეთიკისესკოდექსივრცელდება MAQRO ყველათანამშრომელზე (ოფიცრები, უფროსიფინანსურიოფიცრებიდაჩვენისაერთაშორისოშვილობილი და ფილიალიკომპანიებისთანამშრომლები), დირექტორებსადაMAQRO- ს ყველაკონტრაქტორზე, მიუხედავადმათი დაკავებული თანამდებობისა, ადგილმდებარეობისა თუპასუხისმგებლობისდონისა.

ესკოდექსივრცელდებანებისმიერთანამშრომელზე, MAQRO-სყველაკომპანიისდირექტორსადაოფიცერზე.

ყველათანამშრომელმაუნდაგაიაზროს დაპატივისცესკორპორატიული ეთიკის კოდექსით განსაზღვრულ ბიზნესის პრინციპებს.

მოლოდინი გვაქვს რომ, მომწოდებლები, კონტრაქტორები და ბიზნეს პარტნიორები ჩვენი სტანდარტების შესაბამისად იმოქმედებენ, განსაკუთრებით მათი თანამშრომლების მიმართებაში.

ჩვენიკორპორატიულიეთიკისკოდექსი MAQRO- სყველადასაქმებულზე ვრცელდება: თანამშრომლებზე, დირექტორებზე, კონტრაქტორებზე, შვილობილკომპანიებზე, ერთობლივსაწარმოებსადამომწოდებლებზე.მოლოდინი გვაქვს, რომ ჩვენმამომწოდებლებმადაბიზნესპარტნიორებმა დაიცვან ეს სტანდარტები.

როგორცმენეჯერს / ხელმძღვანელს ან ლიდერს თქვენგაკისრიათგანსაკუთრებულიპასუხისმგებლობა, რომყოველდღიურად წარმართოთ ჩვენიბიზნესიამკოდექსისშესაბამისადდა იყოთ სამაგალითო.

MAQRO- ისკომპანიისყველათანამშრომელივალდებულიადაიცვას კორპორატიულიეთიკის კოდექსი, კომპანიისის პოლიტიკადარეგულაციები, რომლებიცჩვენსსაქმიანობასწარმართავენ.თითოეული თანამშრომელი ვალდებულია იცნობდეს კოდექს  და დაიცვას იგი.ჩვენსსლოგანთან და სხვა კომპანიის პოლიტიკასთან ერთად კოდექსი გვეხმარება სწორი გადაწყვეტილებების მიღებასა და  სწორი ქმედებების განხორციელებაში, მიუხედავად იმისა, სად ვმუშაობთ ან რა  სამუშაოს ვასრულებთ.

როდის გამოვიყენოთ კოდექსი

თითოეულმათანამშრომელმა, მიუხედავად მისი დაკავებული თანამდებობისა,  გადაწყვეტილებისმიღებისასთუ ნებისმიერი ქმედების განხორციელებამდე,უნდაპასუხობდესშემდეგკითხვებს:

არის თუ არა ეს კანონიერი?

შესაბამისობაშია თუარაეს გადაწყვეტილება / ქმედებადამსაქმებლისკოდექსთანდასხვაშიდადოკუმენტებთან?

ემსახურებათუ არა ის SIBUR Group- ისინტერესებს?აღნიშნული  გადაწყვეტილება / ქმედება გამოიწვევს თუ არა SIBUR Group-თვის მიუღებელ რისკს?

რას იფიქრებენ - ჩემი ხელმძღვანელები, კოლეგები ან ოჯახის წევრები - ამ ჩემს ქმედებაზე?

როგორ აღიქვამენ ამას ადამიანები, თუკი გაშუქდება მასმედიის საშუალებებით?

თქვენაქ ვერიპოვითპასუხსყველაკითხვაზე, მაგრამმიიღებთ საჭირო მითითებებს, რომლებიცდაგეხმარებათსწორად იმსჯელოთ გადაწყვეტილებებისმიღების პროცესში და ასევე გაეცნობითრესურსებისჩამონათვალს, რომელიცშეგიძლიათგამოიყენოთ ნებისმიერი საკითხის ან პრობლემის გადაჭრისას. იმ სიტუაციაში, რომელიც კოდექსში არ არის აღწერილი, განიხილეთ თქვენი ქმედებები შემდეგი კითხვების ჭრილში:

  • ეს ეთიკურია?
  • ეს კანონიერია?

ჩვენიორგანიზაციააერთიანებსსხვადასხვაკულტურის მატარებელ ადამიანებს - ყველასხვადასხვაუნარ-ჩვევებით დაგანსხვავებულიშეხედულებით.ჩვენი სამუშაო ძალის მრავალფეროვნება და ჩვენი მჭიდრო ურთიერთობები მომხმარებელთან, მომწოდებლებთან და მთელი მსოფლიოს მრავალ ორგანიზაციებთან ჩვენი ძალისხმევის  და წარმატების საწინდარია.

დასაქმების განცხადების ფორმა